• ดร.อภิชัย ศรีเมือง

  ปริญญาเอก
  รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

  ปริญญาโท
  บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538
  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2548

  ปริญญาตรี
  รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2532


  ประสบการณ์

  • การทำงานในปัจจุบัน
  - ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Capital Development
  - กรรมการบริหาร และวิทยากร ที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคล แห่งประเทศไทย
  (PMAT) (พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน)
  - กรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร)
  - วิทยากร โครงการ Public Training บริษัท HR Center จำกัด
  - วิทยากร โครงการ Public Training บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BLCG)
  - วิทยากรโครงการ Public Training สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  - วิทยากรที่ปรึกษา(อิสระ) ทางด้านการจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

  • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2530-2535)
  - ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อยส์ จำกัด (พ.ศ.2536)
  - หัวหน้างานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2537-2539)
  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ซันโยยูนิเวอร์แซล อีเลคทริค จำกัด มหาชน (พ.ศ. 2540-2543)
  - วิทยากรที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลประจำ บริษัท เจ อาร์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (พ.ศ. 2545 – 2548)
  - วิทยากรที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลประจำ บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก จำกัด ( พ.ศ. 2547- 2548)

  • งานสังคมและกิจกรรมพิเศษ
  - อาจารย์พิเศษสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ( พ.ศ. 2540-2545)
  - อาจารย์พิเศษสาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (พ.ศ. 2542)
  - อาจารย์พิเศษสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(พ.ศ. 2544)
  - อนุกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536-3537
  - รองประธานชมรมการบริหารงานบุคคลกบินทร์บุรี พ.ศ. 2541-4542
  - อาจารย์พิเศษปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2550

  หัวข้อที่รับบรรยาย
  - การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
  - การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาวะวิกฤติ
  - แรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
  - การสื่อสารเพื่อส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์
  - Competency based management
  - การประเมินผลงานยุคใหม่ - หัวหน้างานยุคใหม่
  - ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา
  - การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
  - การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  - การพัฒนาการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิผล ฯลฯ  ความถนัด

  - ที่ปรึกษาสถาบันนโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพลังงาน กรมพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2545
  - ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดทำแผนธุรกิจ ในโครงการชุบชีวิตเศรษฐกิจไทย (ITB) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545-2547

  บริษัทที่ร่วมให้คำปรึกษา ได้แก่
  1) บริษัท อาร์ แอนด์ อาร์แอพพาแรล จำกัด
  2) บริษัท พิลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  3) ร้าน ส. บริการ
  4) บริษัท ไฮควอน อุตสาหกรรม จำกัด
  5) บริษัท แพ็คเซิร์ฟ จำกัด
  6) บริษัท ไซเบอร์แพ็ค จำกัด

  - ที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถาบันพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยี่ กระทรวงวิทยาศาสตร์
  พ.ศ. 2547
  - ที่ปรึกษาการบริหารจัดการและการจัดทำแผนธุรกิจ โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทอผ้าพื้นเมือง ประเภทห้าดาว ในเขตจังหวัด แพร่ และน่าน พ.ศ. 2547
  - ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลักการไคเซ็น (Kaizen) และกิจกรรม
  5 ส และการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก จำกัด
  - ที่ปรึกษาโครงการเปลี่ยนโครงสร้างค่าตอบแทนโดยรวมอัตราภาษี บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน พ.ศ. 2548
  - ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในโครงการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยบริการพิเศษ (Special Delivery Unit –SDU) พ.ศ. 2549
  - วิทยากรที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2549

Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,762 IP