• ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์

  ปริญญาเอก Ph.D in Religious Study จาก Almeda University. U.S.A.
  ปริญญาเอก Ph.D in Business Administration จาก LOUISSIANA STATE Univ. U.S.A
  ปริญญาโท MPM สถาบัน American Academy of Project Management. U.S.A
  ปริญญาโท M.A. NORTHERN ILLINOIS Univ. U.S.A
  ปริญญาโท ศศม.(เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก
  ปริญญาตรี B.A.(Training & Leadership) Almeda University. U.S.A.
  ปริญญาตรี วทบ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  ประสบการณ์

  • ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)
  • รองประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒนวิชาการทรัพยากรมนุษย์
  • ที่ปรึกษาด้านประชากรศาสตร์ หมายเลข ๕๓๐ กระทรวงการคลัง
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารโครงการของสถาบัน CIC,AAPM,E-Marketing Consultant ProjectManagement Program Academy .U.S.A
  • กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
  • ผู้ประสานงาน และริเริ่มโครงการช่วยเหลือคนตกงาน
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ที่ปรึกษาด้านวางแผนพัฒนาบุคลากร บริษัทราชาเซรามิค จำกัด บริษัทราชาปอร์ซเลน จำกัด
  • ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการส่งออก
  • ผู้ช่วยกรรมการจัดการ ธนาคารแหลมทอง จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.กรุงศรีอยุธยา
  • ผู้จัดการฝ่ายประจำฝ่ายสาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  • ผู้จัดการศูนย์พัฒนาธุรกิจสาขากลาง,ผู้จัดการศูนย์ระบบงานและจัดองค์การ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายสาขาเขต ๕ ธนาคารเอเชีย จำกัด
  • ผู้จัดการสาขาน้ำพอง,สาขานครราชสีมา ธนาคารเอเชีย จำกัด
  • ประธานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารสยาม จำกัด
  • หัวหน้าส่วนควบคุมสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระดับปริญญาตรี “การเงินและการธนาคาร”
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต –การพัฒนาทีมงาน
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิชาบริหารโครงการ, การจัดการธุรกิจการตลาด,สัมมนาการตลาด
  • สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาโท วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาเอก วิชา การบริหารเวลาและชีวิตกับสังคมไทย


  ความถนัด

  กลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
  กลุ่มธุรกิจเครือ KSL ธนาคารทหารไทย จำกัด
  กลุ่มเครือธนชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  การประปานครหลวง ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
  กรมไปรษณีย์โทรเลข ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
  กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารศรีนคร จำกัด
  กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารนครธน จำกัด
  กระทรวงการคลัง สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารไทย
  กระทรวงคมนาคม สถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย
  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  กลุ่มธุรกิจเหมืองบ้านปู สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย บริษัทในกลุ่มเครือยูนิลิเวอร์
  บริษัททอมสัน(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ IBM
  บริษัทซีเกทส์(ประเทศไทย )จำกัด บริษัทไทยเซฟตี้กลาสส์ จำกัด
  บริษัทเครือเนสท์เล่ จำกัด บริษัทในกลุ่มเครือสหพัฒน์
  บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัทซันโยเซมิคอนดัคส์เตอร์
  บริษัทในกลุ่มเครือ TIPCO บริษัทในกลุ่มเครือ TPI
  บริษัทกลุ่มในเครือ SHELL และวิทยากรรับเชิญตามสถาบันต่างๆ และในรายการโทรทัศน์เช่น ESSO TALK ,มองต่างมุม ตามหาแก่นธรรม และ ฯลฯ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,765 IP