• ดร.อาทิตา ชูตระกูล

  • ปริญญาเอก DBA. Rochville University U.S.A
  ( Business Administration : Business Finance )
  • ปริญญาโท MBA. Rochville University U.S.A in Public Administration
  • ปริญญาโท ศศม. ( เทคโนโลยีสังคม ) มหาวิทยาลัยเกริก สาขานโยบายและวางแผน
  • ปริญญาตรี ศบ.บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก


  ประสบการณ์

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต บริษัท เอส บี พี ทิมเบอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โรงพยาบาลนนทเวช โรงแรมระยองบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท ฯลฯ


  ความถนัด

  การบริการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
  POKAYOKE ( เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดก่อนเกิดการสูญเสีย )
  TQM
  คุณภาพกับการทำงาน
  กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ขององค์การ
  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
  การจัดการสมัยยุคใหม่ ( Modern Management in new ERA )
  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร ( Communication skill )
  การบริหารความขัดแย้ง
  การสร้างทีมงานขายเพื่อประสิทธิผล
  การขายแบบมืออาชีพ ( Pro Active Selling )
  การตลาดกับนักวิจัย
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,797 IP