• ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

  ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ และ EQ เพื่อการพัฒนาชีวิตและการทำงาน

  ปริญญาเอก : ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ปริญญาโท : ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์(เกียรตินิยม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  ปริญญาตรี : ด้านวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี : ทางด้าน Distance Learning In Higner Education จากมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

  ประสบการณ์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

  ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
  ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยและบริษัท ในเครือ

  วิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ

  ความถนัด

  EQ
  EQ เพื่อการพัฒนาชีวิตและการทำงาน
  EQ และ AQ เพื่อการสร้างทีมงานบริการ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,767 IP