• ร.ศ.สุพัตรา สุภาพ

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วุฒิบัตร การบริหารบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กระทรวงแรงงาน
  วุฒิบัตร Managing People - U.S.A.
  Certified Consultant: Social Accountability 8000 - Phillippines

  ประสบการณ์  ความถนัด

  เชี่ยวชาญด้านบุคคล และแรงงานสัมพันธ์
  - เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ (การอบรมเชิงปฏิบัติ)
  - เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ
  - ศิลปการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้ายุคใหม่
  - การทำงานในภาวะกดดัน
  - บริหารจัดการลูกน้องและทีมงานด้วยหลัก26F
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,760 IP