• อาจารย์สุเทพ โลหณุต

  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรุงเทพฯ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา

  ประสบการณ์

  - วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  - วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท โกลบอลสเกล แอนด์ โซลูชั่น


  ความถนัด

Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,809,760 IP