• อาจารย์สมพงษ์ กัลปพงศ์

  วิทยาการจัดการ การตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  การขายและโฆษณา วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร


  ประสบการณ์

  • ที่ปรึกษา และ วิทยากรรับเชิญ (Consultant / Trainer) ให้กับ หน่วยงาน ภาครัฐ และ เอกชน มากว่า 15 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา 5 ปี นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ด้านการขาย การเงินการธนาคารกับธนาคารกสิกรไทย 25 ปี
  • ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล(HR.) บจก. EEC ENGINEERING NETWORK


  ความถนัด

  -PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING (P.S.D.M) การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
  -PEOPLE MANAGEMENT (PM.) การบริหารบุคคล
  -INTERACTION MANAGEMENT (IM.) การบริหารปฏิกิริยาสัมพันธ์
  -SERVICE PLUS การบริการที่เป็นเลิศ
  -ANALYTICAL THINKING การคิดเชิงวิเคราะห์
  -CREATIVE THINKING การคิดสร้างสรรค์
  -POSITIVE THINKING การคิดเชิงบวก
  -SYSTEMS THINKING การคิดเชิงระบบ
  -INTEGRATED THINKING การคิดเชิงบูรณาการณ์
  ฯลฯ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,267 IP