• ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

  Ph.D Sociology (ICCR Scholarship ทุน กพ.) จาก The University of Pune India, Australia, 1998
  M.A. Sociology (honour) เกียรตินิยม จาก The University of Pune India, Australia, 1996
  พธ.บ. มนุษยศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย


  ประสบการณ์

  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย
  • ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ สำนักงาน กพร. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
  • กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

  ความถนัด

  • Leadership and Teamwark
  • Effective Leadership Management
  • Effective Team Building
  • Supervision Skill
  • Change Management
  • Time Management
  • Innovative Thinking
  • The Developing Management Effectively and Our Below Organization
  • Effective Life Management
  • Team Management
  • ปลุกพลังสร้างมิตรภาพในการทำงาน
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,764 IP