• ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฏักสวนดุสิต
  Certificate in Social and Economic Development, Beijing University, China

  ประสบการณ์

  􀂃 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)
  􀂃 บริษัท ผลิตภัณท์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
  􀂃 บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus)
  􀂃 บริษัท ลาฟาร์จสยามรูฟฟิ่ง จำกัด (Lafarge Siam Roofing)

  ความถนัด

  - บริหารขายบริหารคนอย่างมืออาชีพ
  - การบริหารลูกค้าหลัก
  - ก้าวสู่การขายอย่างมืออาชีพ
  - การวางแผนการขาย
  - ทักษะการเจรจาต่อรอง
  - สุดยอดนักบริการมืออาชีพ
  - การบริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  - เทคนิคการสื่อสารแบบโน้มน้าวใจ
  - การพัฒนาทีม
  - ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  - ทักษะการนำเสนอ
  - การตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,761 IP