• อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2542
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2536
  ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2548


  ประสบการณ์

  - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC: New Entrepreneurs Creation
  - มัคคุเทศก์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เฉพาะพื้นที่ Tourist Guide Licence เลขที่ 23-1622
  - การฝึกพูดตามหลักสูตรและแนวการฝึกพูดสากล Toastmaster International, USA.
  - Business English
  - Database Design and SQL
  - Microsoft Visual Basic for Database
  - Microsoft Visual Basic
  - Accounting software for SMEs
  - Web Builder and Design
  - QMS ISO 9001:2000 Transition Training Course
  - Legal requirement in ISO 14000
  - ISO9000 Internal Audit
  - ISO9000 Quality System Documentation and Control
  - General Concept and Implementation of ISO9000
  - Production planning and control by MRPII/JIT system.


  ความถนัด

  - การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
  - ธุรกิจเครือข่าย จากวิธีคิด สู่วิธีทำ
  - การจัดทำแผนธุรกิจ
  - การจัดทำแผนการตลาด
  - การวิจัยตลาด
  - การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  - ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
  - การตลาดธุรกิจบริการ
  - หัวใจของงานบริการ
  - การตลาดเชิงรุก
  - ศิลปะการขาย
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,809,698 IP