• อาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

  ปริญญาโททางด้านการตลาด (MSIMC: Master of Science in Integrated Marketing Communications) Loyola University U.S.A
  ปริญญาตรีทางการตลาด ( Business Administration: Marketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ประสบการณ์

  ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร การขาย การตลาด การให้การบริการ CRM ศิลปะการ โน้มน้าวใจและจูงใจ และการเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจค้าปลีกต่างๆ

  อดีต : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  : ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  : ที่ปรึกษาทางด้านงานขาย และการตลาดให้แก่ หลายองค์กรธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ ปิโตรเลียม
  ร้านอาหาร การฝึกอบรม ธุรกิจสิ่งทอ  ความถนัด

  - การขาย และ การการเจรจาต่อรอง
  - การวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
  - การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาด
  - การส่งเสริมการขาย
  - การดูแลตัวแทนจำหน่าย
  - การวางแผนทางด้านการตลาด
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,805,823 IP