• อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์

  ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)
  Central Missouri State University USA.

  ปริญญาตรี Bachelor of Science in Agriculture (BSA.)
  Major : Botany (Weed Control)
  University of The Philippines, College of Agriculture , Philippines


  ประสบการณ์

  ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม
  วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
  วิทยากรรับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรมในหัวข้อ “แนวทางแก้ไขหนี้ของSME ให้พ้น NPLได้อย่างไร”
  อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์” ของกระทรวงศึกษาธิการ


  ความถนัด

  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Letter of Credit
  - เจาะลึก L/C และ UCP 600
  - กลยุทธ์ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  - เทคนิคและความรู้ในการส่งออกอย่างทันเกมส์
  - การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  - ธุรกิจระหว่างประเทศ
  - กลยุทธ์การจัดซื้อต่างประเทศ
  - กลยุทธิ์การปล่อยสินเชื่อและเร่งรัดติดตามหนี้
  - เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาเร่งรัดหนี้
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,163 IP