• อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  ประสบการณ์

  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด เวชภัณฑ์ชั้นนำจากเยอรมนี ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เวชภัณฑ์ชั้นนำจากฝรั่งเศส ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เวชภัณฑ์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา

  ความถนัด

  ผู้เขียนหนังสือร่วม "รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ" และ "การบริหารงานขาย" สำนักพิมพ์ซีเอ็ด

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การจัดการข้อร้องเรียน และการบริหารสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารงานขาย อาทิเช่น
  - กลยุทธ์การวางแผนการขายและ บริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร
  - ก้าวสู่ความสำเร็จในงานขาย PC
  - การขายและบริการหน้าร้าน
  - กลยุทธ์การขายสู่ความสำเร็จ
  - กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  - เทคนิคการนำเสนอขายและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
  - Saleser On Phone
  - นักขาย 360 องศา
  - เทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
  - การขาย และการบริการอย่างที่ปรึกษา
  - การขายและการเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์
  - เจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ
  - การเจรจาต่อรอง-การขาย (ขั้นสูง)
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,742 IP