• อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยเกริก

  สาขาการจัดการงานบุคคล (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)

  ประสบการณ์

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager)
  บริษัท มาบูลกุล จำกัด
  กรรมการผู้จัดการบริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
  กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


  ความถนัด

  อาจารย์พิเศษ หลักสูตร HRIS มหาวิทยาลัยบูรพา
  อาจารย์พิเศษ หลักสูตร HRIS และ BIS มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี)
  วิทยากรพิเศษ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก
  วิทยากรพิเศษ สาขาการบริหารสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  วิทยากรพิเศษ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  วิทยากร สถาบัน HR Center (หลักสูตร IT for HR)
  วิทยากร สถาบัน ITC (หลักสูตร IT for HR)
  วิทยากร สถาบัน ธรรมนิติ (หลักสูตร IT for HR)
  วิทยากร สถาบัน IKC
  วิทยากรรับเชิญ บรรยายให้กับองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  ที่ปรึกษาองค์กร ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,805,825 IP