• อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล

  การศึกษา

  ปริญญาโท: การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ปริญญาตรี: โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


  ประสบการณ์

  อาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐ
  o กระทรวงมหาดไทย
  o กระทรวงการคลัง
  o ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร
  o ทีโอที
  o แคทเทดลคอม
  o ฯลฯ

  ที่ปรึกษา
  o บจก. เมืองไทยเมเนจเม้นท์
  • ที่ปรึกษาวางแผนงานด้านงานบุคคล บัญชี และกระบวนการทำงาน
  o บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วิส
  • ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด
  o บจก. น้ำนมไทย
  • ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด
  o บจก. เอ็นเค ปริ้นติ้ง เทคโนโลยี
  • ที่ปรึกษาวางแผนงานด้านงานบุคคล
  o บจก. ปั้งง่วนหลี
  • ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด


  ความถนัด

Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,803 IP