• อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล

  การศึกษา

  • ปริญญาตรี :: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท :: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร (การจัดการประยุกต์) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ :: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :: เกียรตินิยม

  ประสบการณ์

  ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • วิทยากรอิสระด้านการบริหาร การผลิต และพัฒนาตนเอง  ประสบการณ์ทำงาน

  • Human Resource & Administration Director :: S.Khonkaen Foods PCL.
  • General Manager :: St.Carlos Medical Center & Spa
  • Engineering Assistance Manager :: Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd
  • วิทยากรรับเชิญและวิทยากรที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ

  ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ::

  • Effective Presentation Course :: Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
  • Dynamic Communication Course :: Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
  • Team Building Course :: Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
  • Multiple Intelligences and Second Language Learners :: Dr. MaryAnn Chirstison, University of Utah
  ประสบการณ์การบรรยาย

  Productivity ::

  • 'การจัดการความสูญเปล่า 7 ประการ' เพื่อเพิ่มผลผลิต (The 7 Wastes for Productivity)
  • เสริมสร้าง 'ความตระหนักด้านคุณภาพ' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Build up Quality Awareness for Effective Working)
  • การจัดการและการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการ (Manufacturing Management)
  • จุดประกาย 'แนวคิดการลดต้นทุนและความสูญเปล่า' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Spark up Cost Reduction and Waste Awareness for Effective Working)
  • ไฟฟ้าสถิตในอุตสาหกรรม (ESD)

  Management ::

  • เทคนิคและศิลปะการทำงานเป็นทีม (Team work and Team Synergy)
  • ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจ (Leadership & Motivation)
  • การเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
  • เทคนิคการสอนงาน และทักษะการเป็นโค้ช (OJT Technique & Coaching Skill)
  • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน (Job Assignment and Follow up technique)
  • HR for Non-HR
  • การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

  Personal Development ::

  • หลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
  • Good Attitude and Positive Thinking for Work life
  • การเตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Train The Trainer )
  • การใช้เกมเพื่อการฝึกอบรม (Game for Training)
  • Presentation Skill and Personality Development
  • การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)

  ความถนัด

Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,159 IP