• อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

  ประวัติการศึกษา
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
  ประสบการณ์ทำงาน
   วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
   ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
   ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

  ประสบการณ์

  ปัจจุบัน
  วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ทางด้านหัวข้อต่าง ๆ เช่น
   การวางแผนด้านกลยุทธ์
   การจัดการ การพัฒนาองค์กร
   การวางแผนด้านการเงิน
   การทำแผนธุรกิจ
   การบริหารความขัดแย้ง
   การเจรจาต่อรอง
   การคำนวณต้นทุน การลดต้นทุน
   การลดต้นทุนด้วยแแนวทาง lean manufacturing
   การบริหารความเสี่ยง
   การบริหารและการวางแผนงบประมาณ
   การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  ความถนัด

Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,167 IP