• อาจารย์ปิยะธิดา บูรพ์ภาค

  * ประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก AMERICAN ACADEMY OF ARTS ทางด้านสื่อโฆษณา
  Chicago, Ill. U.S.A
  * ปริญญาโท M.A.NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Chicago, Ill. U.S.A
  * ปริญญาตรี B.S.SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY, Missouri, U.S.A.
  * มัธยมปลายที่ YMCA, COMMUNITY COLLEGE, Chicago, Ill. USA

  ประสบการณ์

  * หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์, เลขานุการบริหาร อธิการบดี และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
  * หัวหน้าออกแบบในการสื่อสาร และลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท Ross – Martin รัฐแคลิ
  ฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
  * อาจารย์สอน Technical English ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นวิทยากรให้แก่
  สถาบันการศึกษาต่างๆ
  * ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง
  กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยไทย และมหาวิทยาลัย Harvard
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  * เป็นตัวแทนต้อนรับ ประธาน World Bank ผู้บริหารทุน Rocky Feller และทุน Ford
  * วิทยากรหลักสูตรภาษาอังกฤษต่างๆ สำหรับพนักงาน และผู้บริหาร
  * ได้รับเกียรติให้เป็นล่ามโครงการพระราชดำริ พระราชวังสวนจิตลดา

  ปัจจุบัน

  * หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร วิทยากรและ ที่ปรึกษาให้แก่องค์กร
  ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นวิทยากรรับเชิญในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง Public Training
  และ In-house Training
  * เป็นล่ามในศาล

  ความถนัด

  ผลงานทางด้านการแปลเอกสาร

  * เอกสารคู่มืออุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล และระเบียบในการรับประกัน
  สุขภาพโรคต่างๆ ของโรงพยาบาล
  * เอกสารอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์
  * เอกสารสัญญาให้กับบริษัทต่าง ๆ และบริษัทร่วมลงทุนต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรของทาง
  ภาครัฐและเอกชน
  * เอกสารสัญญาฝึกอบรมระหว่างบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตกับประเทศสหรัฐอเมริกา
  * เอกสารทำธุรกิจแฟรนไชส์ของ แบล็ด แคนยอน และบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย
  กับต่างประเทศ
  * หนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ คริสต์ธรรม
  * เอกสารของศาล / เอกสารรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ
  * แปลเอกสารในหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ผลงานที่แปล :
  * กฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมายแรงงาน, สวัสดิการ, ค่าชดเชยสินไหม, คู่มือการขับรถ การ
  คุ้มครองรักษาพยาบาล ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
  * งานวิจัยกรมปศุสัตว์ งานวิจัยกุ้งของกรมประมง
  * แปลรายงานประจำปีของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  * หนังสือนำเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย
  * แปลหนังสือ Best Seller ชื่อ พ่อแบบเศรษฐี
  (The Millionaire Mentor) หนังสือขายดีอันดับ 1 ของอเมริกา จำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา
  * แปลเอกสารเกี่ยวกับน้ำมันให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี ในเครือบริษัท ป.ต.ท เพื่อเป็นข้อมูล
  ของบริษัท
  * แปลเอกสาร โครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (โครงการคลองด่าน) ประมาณ
  2,000 หน้า
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,275 IP