รายละเอียดผู้สมัคร
หมายเหตุ กรณีลูกค้ายกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา โดยแจ้งก่อนวันจริง 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าสัมมนา และหากแจ้งน้อยกว่า 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ได้ชำระมาแล้วทุกกรณี
 

ชื่อและที่อยู่ ใช้สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
ชื่อผู้ติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ตำแหน่ง
เลขที่
หมู่
ซอย
  ถนน
แขวง / ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ


Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,911,580 IP