อบรม พนักงานต้อนรับมืออาชีพ


รายละเอียดผู้สมัคร

ชื่อและที่อยู่ ใช้สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
ชื่อผู้ติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ตำแหน่ง
เลขที่
หมู่
ซอย
  ถนน
แขวง / ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ

รายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรม
( 1 booking สามารถระบุชื่อได้สูงสุด 3 ท่าน )
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
อายุ
เบอร์โทร
email
อาหารที่ไม่รับประทาน
1.
2.
3.

กรุณากรอกให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน


รายละเอียดอัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร / ท่าน
3,900 บาท
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3%
ไม่ต้องการ ต้องการ
หมายเหตุ
- ราคานี้ ยังไม่รวม Vat 7%
- กรณีมีการหัก ณ ที่จ่าย ไฮโพ เทรนนิ่ง จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านเมื่อได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว
วิธีการชำระเงิน
โอนผ่านบัญชีสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ซอยอารี
เลขที่ 1274663226
ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
แฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479
และกรุณาโทร. แจ้งยืนยันการแฟ็กซ์ เอกสารที่ 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 พร้อมระบุชื่อบริษัทและวันที่อบรม
โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พหลโยธิน
เลขที่ 0142635038
ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
แฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479
และกรุณาโทร. แจ้งยืนยันการแฟ็กซ์ เอกสารที่ 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 พร้อมระบุชื่อบริษัทและวันที่อบรม
ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
กรุณาแฟ็กซ์หน้าเช็ค ไปที่หมายเลข 0-2615-4479 เพื่อความถูกต้องในการเตรียมใบเสร็จรับเงินให้กับท่านต่อไป


รหัสยืนยัน
หมายเหตุ กรณีลูกค้ายกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา โดยแจ้งก่อนวันจริง 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าสัมมนา และหากแจ้งน้อยกว่า 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ได้ชำระมาแล้วทุกกรณี
 


Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,911,575 IP