เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงานและติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,

งานกราฟิก ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

 

16 มีนาคม 2561

09.00 16.00 น.

**โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          งานเล็กหรืองานใหญ่ การบริหารและเลือกใช้คนให้ถูกกับงานถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหาร หัวหน้าทีมซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์ โดยจะต้องใช้ระยะที่น้อย แต่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของงานได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น

        หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงาน การวางแผน เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการสั่งงาน เทคนิคการมอบหมายงาน เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ตลอดจนวิธีการติดตามและควบคุมผลงานจนนำไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และง่ายต่อการจัดการอย่างเป็นระบบด้วย Microsoft Project

 

วัตถุประสงค์

 

       1.   เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความสำคัญของผู้บริหาร รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะเทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน
     การควบคุมงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเหมาะสมต่อหน้าที่

       2.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการใช้ไอทีบริหารมาปรับใช้กับการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
     อย่างมีประสิทธิภาพ

       3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงกระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ที่อาจจะเกิดความผิดพลาดจากความซ้ำซ้อนที่สั่งการออกไปของผู้บริหาร
     หากขาดซึ่งการวางแผนงานที่ดี

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Session 1: หลักพื้นฐานและแนวทางการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีคุณภาพ

       1.   เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการสั่งงาน มอบหมายงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

       2.   เรียนรู้หลุมพราง และอุปสรรคที่ทำให้การสั่งงาน มอบหมายงานเกิดความล้มเหลว

       3.    เรียนรู้การสร้างแรงจูงใจและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำกระบวนการแนวคิดการวางแผนและการคัดเลือก
      ตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย

       4.   เรียนรู้ขั้นตอนการมอบหมายงาน การประเมินสถานการณ์ การติดตามและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Session 2: แนวปฏิบัติการกำหนดเป้าหมาย เทคนิคการติดตามผ่านการใช้ MS-Project (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน)

       5.   เรียนรู้วิธีการปรับใช้ MS-Project ในรูปแบบการสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามงาน ควรปรับแต่งอย่างไรก่อนการใช้งาน

       6.   เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากร

       7.   เรียนรู้วิธีการมอบหมายงานผ่าน MS-Project และวิธีการแก้ไขปัญหาจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมายภายใต้ข้อจำกัด

       8.   เรียนรู้วิธีการติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบผลสำเร็จของงานหรือที่เกิดอุปสรรคจนทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย

Session3: แนวปฏิบัติเทคนิคกาประเมินสถานการณ์ การตรวจสอบงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพของตัวบุคคลที่ได้รับมอบหมายผ่านการใช้ MS-Project (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน)

       9.   เรียนรู้วิธีการติดตามและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของงาน ในกรณีที่งานนั้นมีค่าใช้จ่ายระหว่างการดำเนินการเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายในงานนั้นเกินงบประมาณ
     หรือไม่ และควรปรับแก้ไขอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของงาน

      10. เรียนรู้วิธีการปรับแต่งประเภทของงานที่กำหนดไว้ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงขององค์กร

      11. เรียนรู้วิธีการจำลองสถานการณ์ เพื่อตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลของงาน

      12. เก็บตกปัญหาการประยุกต์ใช้งาน เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project”

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 16 มีนาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หักณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน1 มีนาคม 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หักณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟ็กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.co.th

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

อบรม, สัมมนา, บริหาร, หัวหน้างาน, สั่งงาน, ควบคุมงาน, ติดตามงาน, MS-Project  • Download ใบสมัคร
  • 39.7 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,911,566 IP