Internet and E-Commerce

อินเตอร์เน็ต และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

วิทยากร: อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล

(MBA, B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่นสโมสรฝึกพูด, เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์, เจ้าของเว็บไซต์ และ Webmaster

เป็นวิทยากรสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

28 กุมภาพันธ์ 2561

 09.00 - 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 25 ล้านคน และทั่วโลกมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่าสองพันล้านคน  เมื่อช่องทางการตลาดใหม่ดังกล่าวเปิดกว้างขึ้นมีผู้ใช้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกนาที การประกอบธุรกิจในปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้าช่วยงานเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในด้านการทำธุรกิจ หรือที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e Commerce) เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ แต่ทว่าในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการยังมีความรู้และสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการขายยังมีอยู่อย่างจำกัด

          หลักสูตรดังกล่าวจึงถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงเรื่องอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม ตั้งแต่พื้นฐาน โดยสอนให้สามารถเปิดเว็บไซต์ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งสินค้า เพื่อนำสินค้าของตนจำหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ได้ อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์ 

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ถึงการใช้ อินเตอร์เน็ต ในการประกอบธุรกิจ

2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ อินเตอร์เน็ต และ เปิดเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการได้

3.    ผู้เข้าอบรม ควรนำ Notebook Computer หรือ i-Pad ที่รับสัญญาณ Wi-Fi ได้ มาในการฝึกอบรมด้วย หากมี Air Card กรุณานำมาด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้ Internet ของท่านเอง

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.    รู้จัก อินเตอร์เน็ต และ ประวัติของอินเตอร์เน็ต

2.    ความหมายต่างๆของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น  Web Browser, Domain Name, IP Address, Web Hosting, URL, HTTP, HTML ฯลฯ

3.    ความหมายและแตกต่างของ e-Business, e-Commerce และ e-Marketing

4.    การทำธุรกิจออนไลน์ ต้องทำอะไรบ้าง และ ทำอย่างไร

5.    การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ การจดทะเบียนโดเมนเนม และ เว็บไซต์

6.    การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์

7.    เทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายภาพสินค้าที่จะลงเว็บไซต์ การปรับแต่งภาพ การใส่ลายน้ำ การใส่คำบรรยายสินค้า

8.    การนำภาพขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์

9.    การส่งสินค้า และ การชำระเงิน ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10.สิ่งที่ต้องทำต่อไปหลังจากเปิดเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจออนไลน์แล้ว

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.    หลักสูตรพื้นฐานที่เหมาะกับผู้เริ่มต้น ผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้บ้างเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ไม่มีความรู้ว่าจะทำการขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างไร

2.    ผู้ที่มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ตในระดับผู้ใช้งานทั่วไป และต้องการที่จะทำการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต

3.    ผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่มีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจออนไลน์

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่28 กุมภาพันธ์ 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หักณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หักณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.co.th

E-mail: hipotraining@gmail.com

ID Line: hipotraining

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, อินเตอร์เน็ต, เว็บไซด์, ออนไลน์  • Download ใบสมัคร
  • 77 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,911,553 IP