เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0

สู่ความเป็นมืออาชีพ

 

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

อดีตผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย

อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด

อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

อดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 

27 กุมภาพันธ์ 2561

09.00- 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล

 

แนวทางการขับเคลื่อน 4.0  ซึ่งมีอุดมการณ์ คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีทฤษฎีในการขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ นักคิด  (อย่างมีสติ) พันธกิจ นวัตกรรม  (ความคิดสร้างสรรค์) ค่านิยม การทำงานแบบทีมงาน และขณะที่ธุรกิจองค์กรต้องดำเนินไปด้วยการแข่งขันที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นในปัจจุบัน  บุคลากรในองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงาน (มีหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กร)  โดยเฉพาะระดับผู้นำ  ถ้ามีโอกาสได้ยึดอุดมการณ์และปฏิบัติตามทฤษฏีการขับเคลื่อน 4.0  ก็จะสามารถชิงความได้เปรียบด้านศักยภาพบุคคลและองค์กรทันที ดังนั้น  เพื่อการก้าวไกล  ก้าวทัน  จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจด้วยหลักสูตรที่จะได้แนะนำดังกล่าวนี้ เพื่อประสิทธิผลที่มุ่งหมายไว้

 

วัตถุประสงค์: 

 1.    เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน

       2.    เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม

       3.    เพื่อความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

       4.    เพื่อสร้างความพร้อมของโอกาสการพัฒนาบุคลากรต่อไป

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 

1.   การสร้างและสรุปความเข้าใจ “แนวทางการขับเคลื่อน ธุรกิจ 4.0” ระดับ·    “ยุคใหม่” และ “มืออาชีพ”

2.   การวิเคราะห์เป้าหมายธุรกิจยุคแข่งขัน  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม   ประเมินผลวิเคราะห์ และ สรุป

3.   สรุป “สูตร” เคล็ดลับการบริหารจัดการยุคใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ   การค้นหา “อัจฉริยภาพ” ในตัวคุณ ด้วย “ต้นทุนการดำเนินชีวิต” และ
“ต้นทุนนักบริหารจัดการ”

4.   การประเมินมาตรฐาน “แนวทางขับเคลื่อน “ศักยภาพบุคคล” ของนักบริหารจัดการยุค 4.0 ” (กิจกรรมกลุ่ม)

             ·      ทักษะ : แนวทางการขับเคลื่อน “ยุคใหม่” สู่ “ความเป็นมืออาชีพ”

             ·      ประสบการณ์ : กระบวนการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหา

             ·      นำเสนอ และ  ประเมินผลงานกลุ่ม

5.   ทฤษฏีศักยภาพ “นักบริหารจัดการ – ยุค 4.0 (กิจกรรมกลุ่ม)

             ·      วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

6.   กลยทธ์ - การบริหารจัดการ” สู่ความเป็นมืออาชีพ (กิจกรรมกลุ่ม)

             ·      วงจร “การพัฒนาครบ 4 ด้าน” ด้วย 5 ศักยภาพ เพื่อ 4 เป้าหมาย

             ·      การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

             ·      การเสริมสร้างประสบการณ์

             ·      การวางแผนและบริหารเวลางาน

             ·      การสื่อสารที่เกิดผล

             ·      การทำงานร่วมกันแบบ Team Work

             ·      นำเสนอ และ ประเมิน ผลงานกลุ่ม

7.   วิเคราะห์ประเด็นปัญหากลุ่ม

             ·      เฉลย / สรุป

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.co.th

E-mail: hipotraining@gmail.com

ID Line: hipotraining

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

อบรม, สัมมนา, ทักษะเฉพาะทาง,บริหาร, จัดการ, ยุค 4.0, มืออาชีพ  • Download ใบสมัคร
  • 77 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,911,554 IP