เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน

และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์

อดีต GeneralManager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

30 มกราคม 2561

 09.00 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                                               

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                               

หลักการและเหตุผล

          ในโลกของการทำงานปัจจุบัน หัวหน้างานไม่สามารถประสบความสำเร็จจากการทำงานได้เพียงลำพังคนเดียว พบว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานของหัวหน้างานจะเกิดขึ้นจากความร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจจากลูกน้อง   ซึ่งลูกน้องถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้ผลงานของหัวหน้าบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดขึ้น และไม่มีหัวหน้างานคนไหนที่อยากได้ลูกน้องที่ไม่เก่ง ไร้ฝีมือ ขาดความรู้และความสามารถในการทำงาน หัวหน้างานทุกคนจึงเสาะแสวงหาลูกน้องที่มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะแบ่งเบาภาระงานของหัวหน้าได้ ทั้งนี้การแสวงหาหรือได้ลูกน้องที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว ไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าลูกน้องจะเก่งหรือมีฝีมือเสมอไป หากหัวหน้างานไม่เคยสอนหรือมอบหมายงาน และคิดวางแผนที่จะพัฒนาลูกน้องของตนเลย

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน้องที่หัวหน้างานควรจะใช้และจำเป็นจะต้องใช้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้หลักหรือวิธีการในการมอบหมายงานที่ถูกต้อง ในการถ่ายทอดหลักและเทคนิคในการมอบหมายงานให้ได้งาน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของมอบหมายงาน รวมถึงให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจธรรมชาติของตนเองและลูกน้อง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการวิเคราะห์ตนเองและลูกน้องเพื่อการมอบหมายงานอย่างถูกต้องและได้ผล

2.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการมอบหมายงานบนพื้นฐานของ ความสามารถในงาน (Competency)

3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.    พื้นฐานธรรมชาติและความแตกต่างของคน

2.    ลูกน้อง/ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หัวหน้าและบริษัทต้องการ

3.    การสำรวจตัวเองของหัวหน้า

4.    เทคนิคการเลือกใช้คนให้เหมาะกับงานโดยใช้หลักความสามารถในงาน (Competency)

·      ความรู้

·      ทักษะ และ

·      คุณลักษณะส่วนบุคคล

5.    เทคนิคการมอบหมายงาน

6.    กระบวนการในการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง

7.    การวางแผนงาน การควบคุมและติดตามงานสำหรับลูกน้อง/ ผู้ใต้บังคับบัญชา

8.    การกำหนดแผนงานสำหรับลูกน้อง/ ผู้ใต้บังคับบัญชา

9.    การติดตามและตรวจสอบงานที่มอบหมาย

10.การมอบหมายงาน และการทำงานเป็นทีม

11.กิจกรรม: กรณีศึกษาเทคนิคการมอบหมายงานภาคปฏิบัติ

12.สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

                                                                            

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน30 มกราคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หักณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน15 มกราคม 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หักณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

เฟสบุ๊คwww.facebook.com/HIPOtraining

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม, สัมมนา, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, เคล็ดลับ, มอบหมาย, การสั่งงาน, การควบคุมงาน, การติดตามงาน, อย่างมีประสิทธิภาพ  • Download ใบสมัคร
  • 77 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,725,363 IP