กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ

(Leadership Development)

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต GeneralManager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 25 ปี

 

26 กุมภาพันธ์ 2561

9.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

 

          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ให้สามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเทคนิควิธีการจูงใจลูกน้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 

1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก และกระบวนการในการพัฒนาทักษะการบริหารคนและทักษะการเป็นผู้นำของตนเอง

2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 

1.   ภาวะผู้นำและคุณลักษณะของผู้นำ

Ø  บทบาทหน้าที่ของผู้นำ

Ø  การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน

Ø  ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ

Ø  แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง

Ø  เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ

2.   ผู้นำกับการสื่อสารในงาน

Ø  กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ (Transactional Analysis – TA)

Ø  แบบของการสื่อสารที่บรรลุผล

Ø  11 วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Ø  กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน 

3.   ผู้นำกับการมอบหมายงาน

Ø  การพิจารณางานที่ควรมอบหมาย

Ø  หลักการมอบหมายงาน

Ø  ขั้นตอนการมอบหมายงาน

Ø  เทคนิคการมอบหมายงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภทต่างๆ แบบ 4 M

4.   การบริหารผลงาน : ทักษะการควบคุม ติดตาม และประเมินงาน

Ø  แนวคิด การบริหารผลงาน

Ø  หลักการควบคุม ติดตามงาน

Ø  ขั้นตอนการควบคุม ติดตามงาน

Ø  แบบ Balance Sheet กับการควบคุม ติดตามงาน

5.   ผู้นำกับการจูงใจ

Ø  หลักสำคัญของการจูงใจ

Ø  ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ

Ø  การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

Ø  การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.co.th

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

 อบรม, สัมมนา, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ, การพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง, เทคนิควิธีการจูงใจลูกน้อง  • Download ใบสมัคร
  • 77 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,807,760 IP