หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู

 

(Supervisors/Managers: A Role Model)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

22 กุมภาพันธ์ 2561

09.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้าแม้จะมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดซึ่งจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี สร้างและพัฒนาทีมงานให้เก่งและดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักและศรัทธา เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องหัวหน้าที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ

2.      เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีของการเป็นหัวหน้าในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1. บทบาทของหัวหน้า บทบาทของตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

·               การเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง และ ความรับผิดชอบ

·               ความคิดสร้างสรรค์

·               การใช้จิตวิทยาในการบังคับบัญชา

·               สวมหมวกความเป็นลูกน้อง

2. ความสำคัญของภาวะผู้นำ กับ การบริหารคน

(เรียนรู้ความสำคัญของภาวะผู้นำ ในฐานะหัวหน้างาน)

3. หลักการการบริหารงานในฐานะหัวหน้า - เทคนิคที่หัวหน้าต้องรู้เพื่อเป็นผู้นำที่ดี

4.    เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง และ เข้าถึงลูกน้อง ทำอย่างไรหัวหน้าจะผูกใจลูกน้องได้จนได้ใจจริงๆ

5.    จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง ปรับตัวอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับในตัวหัวหน้า

6.    การสั่งงาน และ การสอนงาน (แยกการสั่ง และ การสอนงานให้เป็น พร้อมเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องการสอนงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้น)

7.    กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผล - พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

8.    การสื่อสารกับลูกน้องเพื่อสร้างความเข้าใจ สื่อสารทั้งการพูดและฟังลูกน้องอย่างไร

9.    การจูงใจ และ การชมเชย การจูงใจและการชมเชยต้องทำอย่างไร

10.การกล่าวตักเตือน และ การลงโทษ สถานการณ์เช่นนี้หัวหน้าหลายคนไม่กล้าเผชิญ หลักสูตรนี้มีคำตอบให้

11.กิจกรรม Workshop: การกล่าวตักเตือนลูกน้อง พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

12.จิตสำนึกและทัศนคติของการเป็นหัวหน้างาน

·         ต่อองค์กร

·         ต่อลูกน้อง

·         ต่อเพื่อนร่วมงาน

13.สรุป คำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 7 กุมภาพันธ์ 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.com

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

 

 

 

อบรม, สัมมนา, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, หัวหน้า, ลูกน้อง, สื่อสาร, ความเข้าใจ, จิตสำนึก, ทัศนคติ  • Download ใบสมัคร
  • 77 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,911,582 IP