ศาสตร์ในการพัฒนา

และสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ

 

วิทยากร: อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล

ปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร

เป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,

TOT, CAT Telecom และเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนด้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ

อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วิส, บจก. น้ำนมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริ้นติ้ง เทคโนโลยี, บจก. ปั้งง่วนหลี มีความชำนาญมากด้วยประสบการณ์ตรง

 

23 กุมภาพันธ์ 2561

09.00 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการ/แนวความคิด

การติดต่อสื่อสารสำหรับงานบริการระหว่างพนักงานบริการและลูกค้า มีความสำคัญอย่างมากต่องานบริการที่เกิดขึ้น ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่จำกัดและไม่นานต่อการสื่อสารในแต่ละครั้งดังนั้นการสื่อสารด้วยการใช้วาทะศิลป์ที่สร้างสรรค์กับลูกค้าจึงส่งผลลัพธ์ที่แสนวิเศษหลายประการ เป็นการส่งผลทั้งทางทางตรงและทางอ้อมให้กับตัวของพนักงานบริการเองและองค์กร ที่สำคัญ วาทะศิลป์ยังช่วยสร้างการจดจำตราตรึงที่ประทับใจให้กับลูกค้า

เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้านึกถึงงานบริการนั้นๆ ลูกค้าจะนึกถึงองค์กรที่ได้สร้างการจดจำที่ตราตรึงใจไว้เสมอ ซึ่งวาทะศิลป์ก็ไม่ต่างอะไรกับตราสัญลักษณ์ขององค์กรที่จะช่วยสร้างการจดจำในอีกรูปแบบหนึ่งต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานบริการจึงควรมีความรู้และหลักการที่ถูกต้องในการใช้วาทะศิลป์ต่อลูกค้า

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานบริการ ได้มีการพัฒนาวาทะศิลป์ในงานบริการ รวมไปถึงการสร้างบุคลิกภาพที่ช่วยเสริมส่งให้วาทะมีความน่าเชื่อถือ จูงใจ จดจำ ตราตรึงต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพนักงานบริการและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรที่นำเสนองานบริการให้กับลูกค้า

วาทะที่สร้างสรรค์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 4 ประการให้เกิดขึ้น คือ

1) มูลค่าเพิ่มให้กับตัวเอง

2) มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

3) มูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า

4) มูลค่าเพิ่มต่อโอกาสที่มองไม่เห็น

วาทะสร้างสรรค์สิ่งที่วิเศษให้เกิดขึ้นได้เสมอ

 

 

วัตถุประสงค์

       1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ในศาสตร์ของวาทะในงานบริการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

       2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของวาทะที่ผู้เข้ารับการอบรมบริการควรมี

       3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เข้ารับการอบรมบริการระดับมืออาชีพ

       4.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับประยุกต์สร้างสรรค์วาทะในงานบริการให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

       1.    วาทะนั้น สำคัญไฉน

       2.    เรียนรู้ถึงความสำคัญของวาทะสำหรับงานบริการ

       3.    วิเคราะห์ความสามารถของตัวเอง ค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งเสริมสร้างความมั่นใจในวาทะ

       4.    วิเคราะห์วาทะของตัวเองค้นหาจุดอ่อนจุดแข็ง เสริมสร้างวาทะอย่างสร้างสรรค์

       5.    หลักการของวาทะในงานบริการ

·         โครงสร้างของวาทะ

·         องค์ประกอบของวาทะ

·         การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการ

·         วาทะที่สร้างสรรค์และจูงใจ

·         วาทะที่สร้างการจดจำ

       6.    Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

·         ระดมสมอง กลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์วาทะอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ

·         วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง

·         วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

       7.    ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมส่งวาทะของผู้เข้ารับการอบรมบริการ

       8.    การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

·         กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตาท่าทางประกอบ

·         การแต่งกายและเครื่องประดับ

·         การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า

·         การดูแลน้ำเสียง

       9.    การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

·         การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก

·         การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

·         การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่องานบริการ

·         การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานบริการ เพื่อสร้างประสิทธิผลที่ดีให้กับงานบริการ

       10.เทคนิคการพัฒนาและสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ

       11.ปัจจัยแห่งความสำเร็จการสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ

       12.กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

       13.Workshopแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

·         ให้โจทย์แสดงบทบาทการสร้างสรรค์วาทะและบุคลิกภาพประกอบ

·         ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ

·         กลุ่มที่มีวาทะและบุคลิกภาพประกอบดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร

·         วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

       14.สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม

       15.ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

 

อัตราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.co.th

E-mail: hipotraining@gmail.com

ID Line: hipotraining

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม, สัมมนา, งานบริการ, พัฒนา, สร้างสรรค์, วาทะ, บุคลิกภาพ  • Download ใบสมัคร
  • 77 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,911,540 IP