มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยทักษะนักขายมืออาชีพ

 

วิทยากร: อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์

ที่ปรึกษาศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช, วิทยากรสถาบันฝึกอบรมมากมาย,

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

บริหารโครงการอบรม/สัมมนา เป็นวิทยากร และพัฒนาโครงการ

 

18 มกราคม 2561
09.00 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล

  ปัจจุบันนักขายมืออาชีพ ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คู่แข่งขันในธุรกิจก็มีการปรับเปลี่ยนสินค้าและกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตลอดจนผู้บริโภคมีทางเลือกและมีความต้องการที่หลากหลายCustomer Value ดังนั้น นักขายมืออาชีพ จึงต้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการขายและศิลปะการขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วิธีคิด พฤติกรรมเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.    ทราบและเข้าใจแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

2.    เข้าใจถึงพฤติกรรมและวิธีคิด แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.    เข้าใจและมีทักษะ กระบวนการขายแบบที่ปรึกษา และศิลปะในการขายเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

4.    ทราบถึงอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการนำเสนอเพื่อปิดการขาย

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

            1.    รู้เขารู้เรา.....รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

·         พฤติกรรมนักขายที่ประสบความสำเร็จ

·         การใส่ใจและ สิ่งที่ต้องนึกถึง “ลูกค้า”

·         เราเป็นนักขายแบบไหน? (แบบทดสอบ)

·         การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย

2.    Work Shop กระบวนการขาย

·         ขั้นตอนการขายและการบริการแบบที่ปรึกษา

·         การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

·         การเสนอการขาย

·         การตอบข้อโต้แย้ง และ การปิดการขาย

·         การให้บริการหลังการขาย  

             3.    เป้าหมายเดียวกัน...ฝันให้ไกลไปให้ถึง

·         Team Spirit……เป้าหมายเดียวกัน

             4.    จุดไฟให้ลุกโชน.....อยู่เสมอ

·         หลักการสร้างแรงจูงใจ

·         ทักษะการสร้างแรงจูงใจส่วนบุคคล (กิจกรรม)

·         สรุปคำถาม-คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 18 มกราคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายในวันที่ 3 มกราคม 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟ็กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.co.th

E-mail: hipotraining@gmail.com

ID Line: hipotraining

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, ความสำเร็จ, ทักษะ, นักขาย, มืออาชีพ  • Download ใบสมัคร
  • 77 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,725,322 IP