กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร

และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

 

วิทยากร: อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินี

ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการธุรกิจส่งออกและนำเข้า  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์สีลม

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

และ

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

นิติกร สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ส านักงานบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ

ตำแหน่ง สารวัตรศุลกากร กองป้องกันและปราบปราม กองตรวจสินค้าขาออก ด่านศุลกากรสงขลา จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง นายตรวจศุลกากร กองป้องกันและปราบปราม

 

 18-19 สิงหาคม 2560

 09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 6

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา  เนื่องจากขั้นตอนการนำ เข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและ ศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับความตั้งใจการลงทุน

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

วันที่หนึ่ง (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์)

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก
2.เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010)
    -  EXW     - FCA     - FAS       - FOB   - CFR    - CIF     - CPT    - CIP     -  DAT        - DAP         - DDP
3.เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ
     - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

     - ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
     - การฝากขาย (Consignment)

     - ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
     - การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

4. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ
     - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

     - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
     - เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forward Contract, Spot Contract, ฯลฯ
6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

 

วันที่สอง(บรรยายโดย อ.วิชัย  มากวัฒนสุข)

1. ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ ทางเรือ ทางอากาศ ทางไปรษณีย์
2. พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Import) 
3. พิธีการศุลกากรส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Export) 
4. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร
5. พิกัดอัตราศุลกากร อัตราปกติทั่วไป อัตราลดหรือยกเว้นอากร 
6. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่น FTA การขอคืนอากรมาตรา 19 ทวิ เขตปลอดอากร (Free Zone) เป็นต้น
7. กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 18-19 สิงหาคม 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

8,000.00

560.00

240.00

8,320.00

8,560.00

สมาชิก HIPO

7,500.00

525.00

225.00

7,800.00

8,025.00

พิเศษ! ชำระภายใน 4 สิงหาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,500.00

525.00

225.00

7,800.00

8,025.00

สมาชิก HIPO

7,300.00

511.00

219.00

7,592.00

7,811.00

 

 วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website: www.hipotraining.com

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

 

อบรม, สัมมนา, ความคิด, ทักษะเฉพาะทาง, การนำเข้า, ส่งออก, ภาษีศุลกากร, การค้า, ระหว่างประเทศ  • Download ใบสมัคร
  • 85.45 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 2 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,422,974 IP