ศิลปะการพูดเพื่อจูงใจในงานขายและบริการ

 

วิทยากร: อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล

(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่นสโมสรฝึกพูด, เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์, เจ้าของเว็บไซต์ และ Webmaster

เป็นวิทยากรสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ฯลฯกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่, อนุกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

 

7 กรกฎาคม 2560

 09.00 - 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          การพูดเป็นความสามารถพื้นฐานของคนทุกคน หลายคนมีความสามารถในการพูด แต่เป็นการพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง ไม่สามารถจูงใจผู้ฟังให้เห็นคล้อยตาม จัดลำดับหัวข้อเรื่องที่จะพูดไม่เป็น พูดได้ไม่น่าสนใจ หรือพูดวกไปวนมา  ทำให้สูญเสียโอกาสที่ดีไปทั้งๆที่จะเป็นโอกาสที่ได้โน้มน้าวผู้ฟังให้เห็นด้วยกับความคิดของตน  ซึ่งอาจเป็นการชักจูงให้เห็นด้วยกับโครงการ เห็นดีเห็นงามกับแนวคิด กระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดกำลังใจ กระตุ้นทีมงานให้เกิดความกระตือรือร้น ให้ผู้ฟังอยากซื้อสินค้า การต่อรองให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เป็นต้น

หลักสูตรศิลปะการพูดเพื่อการจูงในในงานขายและบริการ จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการพูดขั้นสูง คือการพูดเพื่อจูงในผู้ฟังให้เห็นคล้อยตามในสิ่งที่ผู้พูดสื่อออกมา การพูดเพื่อการต่อรองถึงสิ่งที่ตนต้องการ การจูงใจในการขาย และ การบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง และประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิตต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการของการพูดเพื่อการจูงใจในงานขายและบริการ

2.    เพื่อฝึกฝนทักษะการพูดเพื่อการจูงในและการต่อรองให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.    เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการพูดเพื่อจูงใจผู้อื่นและต่อรองเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายของตนเอง

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.    หลักการพูดพื้นฐาน

2.    การเตรียมตัวในการพูดเพื่อการจูงในงานขายและบริการ

3.    การสร้างความน่าเชื่อถือ

4.    การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สนทนา หรือกลุ่มผู้ฟัง

5.    การค้นหาความต้องการหรือความสนใจของคู่สนทนา หรือกลุ่มผู้ฟัง

6.    การเกริ่นเรื่องที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจคน

7.    การใช้ข้อมูลประกอบการอธิบาย

8.    การจัดโครงเรื่องและลำดับหัวข้อ ที่จะพูด

9.    สารพัดเทคนิคในการพูดจูงใจในการขาย และบริการ

10.การกระตุ้นผู้ฟังให้สนใจ คล้อยตาม ตลอดเวลาในการพูด

11.สรุป ถาม-ตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 7 กรกฎาคม 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

สมาชิก HIPO

3,800.00

266.00

114.00

3,952.00

4,066.00

พิเศษ! ชำระภายใน 23 มิถุนายน 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,800.00

266.00

114.00

3,952.00

4,066.00

สมาชิก HIPO

3,500.00

245.00

105.00

3,6400.00

3,745.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.com

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, การพูดเพื่อจูงใจ, การสร้างความน่าเชื่อถือ, การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

   • Download ใบสมัคร
  • 85.45 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,280,337 IP