กลยุทธ์การบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Meeting Management)

 

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน

บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

อดีตเลขานุการ ฝ่ายบุคคล  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ  บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 

7 พฤศจิกายน 2560

 09.00 - 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

การประชุมนับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แต่ละองค์กรจำเป็นต้องใช้ ได้แก่ การระดมสมอง  ร่วมแก้ไขปัญหา รายงานความคืบหน้าของงาน ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เป็นต้น แต่ทำไมเรากลับพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ มักไม่ให้ความร่วมมือในการประชุม แม้แต่การแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในที่ประชุม จึงทำให้การประชุมแต่ละครั้งกลายเป็นการประชุมที่สูญเปล่าเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ ด้วยสาเหตุเราจึงพอสรุปได้ว่าปัญหา การประชุมแต่ละครั้งขาดการวางแผน และติดตามผลการประชุมที่ดี ตลอดจนขาดเทคนิคในการดำเนินและบริหารงานประชุมที่น่าสนใจ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานประชุมจึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารงานประชุม ฝึกเทคนิคการฟัง สรุป และจับประเด็น เพื่อร่างวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการบริหารงานประชุมอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการบริหารงานประชุมอย่างละเอียด

2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานประชุมตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการประชุม

3. ฝึกฝนการร่างวาระการประชุม การจดบันทึก การเขียนรายงานการประชุมหลากหลายรูปแบบ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

   ภายใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.  ความหมายและความสำคัญของการประชุม

2.  หลักในการพัฒนา การประชุมให้เกิดประสิทธิภาพ

     (ทำอย่างไรให้การประชุมในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิผลเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ไป)

3.  สุดยอด..เทคนิคแพรวพราว ของการประชุมแบบต่างๆ

4.  ทำอย่างไรไม่ให้เบื่อ!!! การเข้าร่วมประชุม

5.  ค้นพบ..ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ

6.  การเตรียมการจัดการประชุม ขั้นตอนการปฏิบัติแบบ Step by Step!!

7.  บทบาท/หน้าที่ ของกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น

   การนำการประชุม

   การนำเสนอแนวคิด

   การอภิปราย การหาข้อมูลและมติของที่ประชุม

8.  การควบคุมการประชุม การป้องกันและแก้ไขข้อขัดข้องในระหว่างการประชุม

     (พบสารพันปัญหาในการจัดการประชุม พร้อมเทคนิคและวิธีจัดการที่ได้ผล)

9.  การติดตามผลการประชุม

10. แบบทดสอบ

11. เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ (พร้อม ตัวอย่างการบันทึกรายงานการประชุมในหลากหลายรูปแบบ)

ฝึกทักษะการฟังและจับประเด็น

รูปแบบการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ตัวอย่างภาษาเขียนที่ควรใช้ และไม่ควรใช้

    12.กิจกรรม: แบ่งกลุ่ม ฝึกเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ

    13. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 7 พฤศจิกายน 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน  24 ตุลาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.com

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

อบรม, สัมมนา, ความคิด, ทักษะเฉพาะทาง, กลยุทธ์การบริหารงานประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  • Download ใบสมัคร
  • 0 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,580,985 IP