ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

 (Employee Engagement)

 

วิทยากร : ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

30-31 ตุลาคม 2560

09.00 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

                ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร  (Employee Engagement) ถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งแห่งความสำเร็จ ขององค์กร เนื่องจาก ความผูกพันถือนี้ จัดเป็นพลังแห่งแรงผลักดัน และ แรงจูงใจ ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร เมื่อเกิด Employee Engagement แล้ว จะเกิดผลประโยชน์มากมาย ทั้งในด้าน ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการลดต้นทุน จนเกิดเป็นความสุขยิ่งในการทำงาน  ซึ่งท้ายที่สุดย่อมส่งต่อ ผลประกอบการ และ ความเจริญมั่งคั่งของกิจการนั่นเอง

             หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Employee Engagement จนสามารถ วิเคราะห์ผลที่ได้จาก Employee EngagementSurvey รวมทั้งสามารถจัดทำ Action Plan เพื่อพัฒนาระดับ Employee Engagement ในครั้งต่อไป ให้มากขึ้น โดยผ่านการฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆ จนผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) รวมถึงการวิเคราะห์ผลจาก Employee EngagementSurvey

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำ Action Plan เพื่อยกระดับ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

วันที่ 1

Employee Engagement Analysis

1.      เข้าใจ ภาพรวม!!!!!!  ของ Employee Engagement

1.      หลักการสำคัญของ Employee Engagement

2.      ความสำคัญของ Employee Engagement 

2.      ตีแตก!!!!!ขั้นตอนการดำเนินการเรื่อง Employee Engagement

3.      องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำ Employee EngagementSurvey

4.      เรียนรู้!!!!!!การจัดทำ Employee Engagement Survey ที่ทรงพลัง

1.      ถ้ามีแล้ว ให้นำมาวิเคราะห์ และ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ในกิจกรรมต่อไป

2.      ถ้าไม่มี ให้จัดทำขึ้นใหม่ ในกิจกรรมต่อไป

5.      กิจกรรม ปฏิบัติการการทำ Employee Engagement Survey

6.      การวิเคราะห์ Employee Engagement Survey

7.      กิจกรรม ปฏิบัติการการวิเคราะห์ Employee Engagement Survey

8.      การวิเคราะห์ หาสาเหตุ ของผล Employee Engagement Survey

9.      กิจกรรม ค้น ค้น ค้น!!!!!! ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ Root Cause ที่พบใน Employee Engagement Survey


วันที่สอง

Action Plan

10.  การพิจารณาข้อมูลของการจัดทำ Employee Engagement Survey ครั้งที่ผ่านมา

11.  การจัดทำ Action Plan เพื่อพัฒนาผลคะแนน Employee Engagement Survey ครั้งต่อไปให้มากขึ้น

1.      สิ่งที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Action Plan

2.      การกรอก Action Plan ให้ทรงประสิทธิภาพ

12.  กิจกรรม ปฏิบัติการAction Plan

13.  การกำหนดเป้าหมายของ Action Plan ให้ชัดเจน

1.      การกำหนดเป้าหมาย ตามหลัก SMART

2.      การยึดมั่นในเป้าหมาย

3.      การสื่อสารเป้าหมาย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และ ปฏิบัติ

14.  เจาะลึกถึงแก่น!!!!!  ขั้นตอนการบริหาร Action Plan ให้เป็นรูปธรรม

1.      ขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น  จนถึง การติดตามผล และ การแก้ไข

2.      ปัญหา และ อุปสรรคของการบริหาร Action Plan

15.  กิจกรรม เทคนิคเพิ่มเติมในการบริหาร Action Plan

16.  เพิ่มเติม!!!!! ข้อควรระวังในการสร้าง Employee Engagement และ การจัดทำAction Plan

17.           สรุป คำถามและคำตอบ


หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


ใบประกาศนียบัตร :บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 30-31 ตุลาคม 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

7,800.00

546.00

234.00

8,112.00

8,580.00

สมาชิก HIPO

7,600.00

532.00

228.00

7,904.00

8,360.00

พิเศษ! ชำระภายใน 16 ตุลาคม 2560(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

สมาชิก HIPO

7,600.00

532.00

228.00

7,904.00

8,360.00

สมาชิก HIPO

7,400.00

518.00

222.00

7,696.00

8,140.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.com

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

อบรม, สัมมนา, ความคิด, ทักษะเฉพาะทาง, ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ, Employee, Engagement

   • Download ใบสมัคร
  • 0 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,580,976 IP