Tuning Advanced For Microsoft Excel

การปรับแต่งเครื่องมือระดับสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานองค์กรธุรกิจ

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิก

ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

 

20 กันยายน 2560

09.00 - 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้มีพื้นฐานความรู้การใช้ Microsoft Excel มาในระดับหนึ่งแล้ว รูปแบบการอบรมเน้นการสอนแบบ Workshop โดยนำตัวอย่างจริงจากปัญหาการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทุกสายงานไม่ว่าจะเป็นงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายงานขาย ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น พร้อมสอดแทรกทิปเทคนิคต่างๆ สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล เน้นการประยุกต์ใช้สูตร Excel ที่ชัดเจนตรงประเด็น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานตามรูปแบบที่องค์กรได้กำหนดไว้ รวมถึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการแก้ไขปัญหาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์:

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจหรือสายงาน

     ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันระดับสูงได้ รวมถึงสามารถต่อยอดพัฒนา

     งานระดับสูงได้

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1.   รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม

2.   เครื่องมือที่ใช้ประจำ

3.   การสร้างและตกแต่ง

4.   สูตรคำนวณเบื้องต้น และการใช้ฟังก์ชั่น

5.   การอ้างอิงตำแหน่งแบบ Absolute Reference, Mixed Reference, Relative Reference

6.   การใช้สูตร RANK, SUM, SUMIF, SUMPRODUCT, ROUND

7.   การใช้สูตร IF และการพัฒนาความเร็วในการใช้สูตร COUNT IF, VLOOKUP, AND, OR,
     
MATCH, INDEX, CHOOSE

8.   ปรับแต่งสภาพแวดล้อมของ PivotTable ก่อนนำมาใช้งาน

9.   ซ่อนรายการ/ยกเลิกการซ่อนรายการ

10. จัดกลุ่มชุดข้อมูล/ยกเลิกการจัดกลุ่มชุดข้อมูล

11. แสดงผลรวมย่อย (Subtotal) ของชุดข้อมูล/ยกเลิกแสดงผลรวมย่อย (Subtotal) ของชุดข้อมูล

12. แสดงผลรวมสุดท้าย (Grand Totals) /ยกเลิกแสดงผลรวมสุดท้าย (Grand Totals)

13. เปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์/ย้ายชุดข้อมูลในคอลัมน์

14.  จัดเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย

15.  จัด 7 อันดับผลตอบแทนของสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุด /ยกเลิกการจัด  7 อันดับ
       ผลตอบแทนของสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุด

16.  คำนวณข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์จากผลรวมทั้งหมด

17.  คำนวณข้อมูลแบบค่าสะสม

18.  จัดรูปแบบตัวเลข

19.  สร้างสูตรคำนวณสำหรับ PivotTable เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมืออาชีพ

20.  เทคนิคการจัดทำรายการ 3D PivotTable ด้วย MS-Excel

21.  เก็บตกปัญหาการใช้งาน “Microsoft Excel ขั้น Tuning Advanced” และแนะนำวิธีการ
       ประยุกต์ใช้กับสายงานทางด้านธุรกิจ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 20 กันยายน 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หักณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน  6 กันยายน 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หักณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

            ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

            และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4499 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

      กรุณาแฟ็กซ์หน้าเช็ค ไปที่หมายเลข 0-2615-4499 เพื่อความถูกต้องในการจัดเตรียม

      ใบเสร็จรับเงินให้กับท่านต่อไป

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-615-4499, 02-615-4477-78

เว็บไซท์ Uwww.hipotraining.comU

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 

 

 

อบรม, สัมมนา, ความรู้ทั่วไป, ทักษะเฉพาะทาง, การปรับแต่ง, เครื่องมือ, ระดับสูง, การประยุกต์, ใช้งาน, องค์กร, ธุรกิจ, Tuning Advanced For Microsoft Excel  • Download ใบสมัคร
  • 85.45 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 2 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,422,997 IP