อบรม, สัมมนา, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, หัวหน้าที่เก่งงาน, หัวหน้าที่เก่งคน, หัวหน้าที่เก่งบริหาร, ทักษะและความสามารถของหัวหน้า

, สัมมนา, อบรม, สัมมนาฝึกอบรม, ฝึกอบรม, อบรมสัมมนา, เทรนนิ่ง, ฝึกอบรม, สัมนา, หลักสูตร อบรม, คอนเซ้าท์, คอนเซาล์ท, training, consult, Consultancy, HIPO, High Potential, การตลาด, Marketing, บริการ, Service, การตลาดบริการ, Services Marketing, จัดอบรม, บริษัท จัดอบรม, รับจัดสัมนา, รับจัดสัมมนา, การสัมมนา, บริการ จัดสัมมนา, บริการจัดอบรม, สมัครอบรม, วิทยากร อบรม, การอบรม, บรรยาย, การบรรยาย, ที่ปรึกษา, Public, Public Training, Inhouse, Inhouse Training, บริษัทรับจัดอบรม, อบรมพนักงาน, หลักสูตร อบรม, การตลาดบริการ, อบรมลูกค้า, รับจัดอบรม, อบรม นอกสถานที่, ปฏิทินอบรม, ปฏิทินการอบรม, ไฮโพ เทรนนิ่ง, ไฮโพ, HIPO Training, อบรม การตลาด, การจัดการ, ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, สุพจน์ กฤษฎาธาร, การบริหาร, เทคนิคการบริหาร, บริหารลูกค้า, สร้างความสัมพันธ์, จัดซื้อ, พนักงานขาย, อบรม การขาย, อบรม พนักงานขาย, สัมมนา การขาย พนักงานขาย,สร้างพนักงานขาย, นักขาย, การจัดการ, ความไม่พอใจ, การจัดการ, คำต่อว่า, ลูกค้า, Customer Compaint, Customer Complaint Management, การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, CRM, Customer Relationship Management, คลังสินค้า, การปล่อยสินเชื่อ, การเร่งรัดหนี้, การจัดซื้อสินค้า, การจัดซื้อสินค้าระหว่างประเทศ, แผนการตลาด, ประเมินผลงานยุคใหม่, หัวหน้างานยุคใหม่, กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย, หัวหน้า, ลูกน้อง, วัชระ ปิยะพงษ์, คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา, ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์, สุพัตรา สุภาพ, ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์, จริต, การให้บริการเป็นเลิศ, Call Center, Training, Seminar, Walk Rally, Teamwork, Team Building, Leadership, Marketing Plan, Selling Skills, Talent Management, Performance Management System, PMS, Coaching, HR, HR For Non-HR, IMC, Integrated Marketing Communication, Personality, บุคลิกภาพ, การอ่านลูกค้า, การวิเคราะห์ลูกค้า, Customer, Customer Insight, การนำเสนอผลิตภัณฑ์, การนำเสนอการขาย, Product Presentation, Sales Presentation, ลูกค้า, Customer, Consumer, เจรจาต่อรอง, เจรจา, Negotiation, ทักษะ, Skill, คนเก่ง คนดี, คนเก่ง, Competency, KPIs, ศิลปะการใช้โทรศัพท์, มารยาทการใช้โทรศัพท์, การใช้โทรศัพท์, Telemarketing, ระเบียบ บุญกรรเชียง, การสัมภาษณ์, Interview, Competency-based Interview, การบริหารความเสี่ยง, ความเสี่ยง, กลยุทธ์, การบริหารความเสี่ยง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, กลยุทธ์การบริหาร,Currency Option, สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย, กลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุก, Upstream Strategy, Blanket Order, System Contract, Service Runner, Consignment, การบริหารเวลาเพื่อกำหนดการส่งมอบ, Leadtime Management, ส่วนลดการค้า, ส่วนลดเงินสด, สัมมนา, สัมมนาฝึกอบรม, ฝึกอบรม, อบรมสัมมนา, เทรนนิ่ง, อบรม, ฝึกอบรม, พัฒนาพนักงาน, สัมนา, workshop, Call center, อบรมสัมมนา, สัมมนาอบรม, ไฮโป, hipo, training, saminar, hipotraining, hipotraining.com, first aid, marketing, service, sale, presentation, all season, hotel, basic management, pl law, imc, strategy, swot, green marketing, blue ocean, red ocean, customer service, รับมืออย่างไร เมื่อลูกค้าโกรธ, sales management, การบริหารงานขาย, วิทยากร, การใช้โทรศัพท์, การคุยกับลูกค้า, เทคนิคการประชุม, บริหารทีม, การสอนงาน, สื่อสาร, ประสานงาน, สร้างทีม, ความสามัคคี, หัวข้ออบรม, หัวข้อ, หลักสูตร, จองสัมมนา, อยากอบรม, บรรยาย, hipotraining@gmail.com, ลูกค้าต่อว่า, อบรมที่ไหนดี, สร้างทีม, train, จัดอบรม, จัดสัมมนา, สัมมนาดี, งานบริการ, supervisory skill, หัวหน้างาน, หัวใจนักบริการ, พัฒนานักขาย, การเขียนจดหมาย, เขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์, จัดซื้อ, คลังสินค้า, เลขานุการมืออาชีพ, งบประมาณ, งานอบรม, งานสัมมนา, the cross, บริษัทจัดสัมมนา, sales management, project management, หลักสูตรเฉพาะ, การเขียนจดหมายธุรกิจ, การวางแผนการอบรม, การประเมินผลการอบรม, below the line, csr, blue ocean, white ocean, red ocean, สถาบันฝึกอบรม, in-house training, t, learn, หลักสูตรยอดฮิต, หลักสูตรใหม่, จัดฝึกอบรมองค์กร, podcasting, internet, rss, radio online, tv online, super boss, gen x gen y, การบริหารลูกน้อง, หัวหน้าที่ดี, สถาบัน, เทคนิค, การเสนอขายทางโทรศัพท์, รับจัดฝึกอบรม, พนักงานสินเชื่อ, บทบาท, เครื่องมือ, การจัดซื้อสินค้า, การพัฒนาความคิด, เลขานุการ, การนำเสนอ, เทคนิคการขาย, ผลของการฝึกอบรมพนักงาน, hr for non hr training, finance for non finance, ผู้บริหารทรงประสิทธิภาพ, หลักการเจรจาต่อรอง, การเขียนจดหมาย, การสร้างทัศนคติเชิงบวก, เทคนิคการขาย, เทคนิคการเสนอขาย, ขายดี, ตัวอย่างการเขียนแผน, การเขียนแผนการตลาด, บุคลิกภาพพนักงานโรงแรม, การต้อนรับ, ธุรกิจค้าปลีก, ปฐมพยาบาล, first aid, นิรันดร์ แย้มไผ่, podcast, advertisting, การตลาดยุคใหม่, การเขียนจดหมายธุรกิจ, วางแผน, แผนที่โรงแรมจัสมิน, แผนที่ all season, วางแผนทรัพยากรมนุษย์, การช่วยฟื้นคืนชีพ, แลกลิ้งค์, กลยุทธ์, รายละเอียด อบรม, อบรมเป็นภาษาอังกฤษ, สุเทพ โลหณุต, ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล, ไววิทย์ แสงอลังการ, เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์, สุธาสิณี แบ็ค, อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว, ยอดนักขาย, คำพูดบริการ, บริหารงานจัดซื้อ, เก่งงาน, ต้อนรับและบริการ, หัวหน้ากับการบริหารงาน, เครื่องมือในการสื่อสาร, เทคนิคการบริหารงาน, เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด, สถาบันอบรม, วิทยากรอบรมนอกสถานที่, โฮเร็นโซ, ไคเซ็น, ทักษะการขาย, การชมเชยลูกน้อง, รักษาพยาบาลเบื้องต้น, การคิดอย่างเป็นระบบ, การเขียนจดหมาย, จัดสัมนานอกสถานที่, จัดอบรมนอกสถานที่, ติดตามผลการอบรม, การประเมินผล การอบรม, ฝึกปฎิบัติ, เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร, คิดสร้างสรรค์, horenso, kaizen, hotel service mind, การสร้างแรงบันดาลใจ, พัฒนาพนักงาน, พัฒนาความคิด, การประเมินผลงาน, การประเมินลูกน้อง, เจรจาต่อรอง, รับจัดอบรม, รับจัดสัมมนา, วิธี, งบการเงิน, งบดุล, บริหารทรัพยากรมนุษย์, internal training, การเขียนและการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, การเขียนอีเมลล์, การเขียนอีเมล์, วิธีพัฒนา, วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, green product, การแสวงหาลูกค้า, ขอบเขตงานธุรการ, ความคุมสินเชื่อ, บริหารความเสี่ยง, จูงใจให้ลูกน้องทำงาน, เทคนิคการจูงใจ, ตัวอย่างการเขียนแผน, การตลาดสีเขียว, การเขียนจดหมายเสนอขาย, เทคนิคการประชุม, เทคนิค, ประสานงาน, พนักงานรับโทรศัพท์, เทรน, แผนการตลาด, การเขียนแผน, การบริหาร, บริหารงานจัดซื้อ, competency, interview, วิเคราะห์งบการเงิน, สุธาสินี แบ็ค, การฝึกอบรม, เทคนิคการอ่านความต้องการของลูกค้าจากคำพูด, บุคลิกภาพ, ความคิดเชิงบวก, อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, hr, พฤติกรรมลูกค้า, ปิดการขาย, รับจัดสัมมนา, วิธีการแสวงหาลูกค้า, การวางแผนการคิด, คำพูดในการขายสินค้า, สุนทรียศาสตร์, โน้มน้าว, ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, ปิดยอดขาย, วางแผนอบรมพนักงาน, ทักษะผู้นำ, all season hotel, สถาบันฝึกอบรม, ฝึกอบรม, การฝึกอบรม, ทำเนียบวิทยากร, ปฎิทินสัมมนา, จัดอบรม, จัดสัมมนา, หัวหน้าธุรการ,คิดบวก, ทักษะการเป็นหัวหน้า, ตลาดบริการ, สร้างแรงบันดาลใจ, การวัดผลงาน, การจัดการงานบุคคล, เจรจาต่อรอง, จัดฝึกอบรม, การสร้างภาพลักษณ์, happy workplace, ผู้บริหารทรงพลัง, power pulling, หลักสูตรผู้บริหาร" name=KEYWORDS>


หัวหน้าที่เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

23 สิงหาคม 2560

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

หลักการและเหตุผล

ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างาน ที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป       

 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
     ของหัวหน้างานระดับสูง

2.  เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดยมีวิธีการที่ถูกต้องในการวางแผน
     และการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในการบริหารงาน และบริหารคน

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถ
     ในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.   บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้นำ-Leader”

      1.1 เทคนิคการเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่องทั้งความคิดและการแสดงออก

2.   Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองของหัวหน้างานระดับสูง

3.   การวางแผนงาน

      3.1 เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

4.   กิจกรรม วางแผนงานอย่างเป็นระบบ

5.   การคิดและทำงานอย่างมีกลยุทธ์

      5.1 ฝึกฝนมุมมองการทำงานอย่างมีกลยุทธ์

 6.   การพัฒนาตนเองสู่ศักยภาพสูงสุด

      6.1 ฝึกฝนและสร้างแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตนเอง

7.   กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง

8.   เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

      8.1 เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในเรื่องงาน และคนได้

9.   กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

10. การสร้างมนุษยสัมพันธ์

      10.1 เรียนรู้วิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง

11. การปรับทัศนคติลูกน้องและการบริหารอารมณ์ของลูกน้อง

      11.1 เข้าใจลูกน้องและสามารถปรับพฤติกรรมลูกน้องให้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น

12. เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้อง

      12.1 เรียนรู้เทคนิคการประเมินผลงานในเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาความสามารถและความเป็นคนดีของลูกน้อง

      12.2 เรียนรู้แบบฟอร์มในการทำให้ลูกน้องยอมพัฒนาตนแอง

13. การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

      13.1 เรียนรู้วิธีการปูเส้นทางให้ลูกน้องให้เขาอยู่และประสบความสำเร็จในองค์กร

14. Role Play การประเมินผลงาน และ การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 23 สิงหาคม 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 9 สิงหาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00


วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website: www.hipotraining.com

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

  • Download ใบสมัคร
  • 0 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 2 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,422,984 IP