การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์

(First Aid: From Basic to Practical)

 

วิทยากร: อาจารย์หรรษมน  ประสาทแก้ว

ผู้ชำนาญการด้านการปฐมพยาบาล

และได้รับการรับรองการเป็นวิทยากรด้านการปฐมพยาบาล

 

17 สิงหาคม 2560

09.00 17.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป

ดังนั้น หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้หลักการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง
  2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
  3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

ภาคเช้า

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล

2. คุณสมบัติที่ดีของนักปฐมพยาบาล

3. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณชีพ

4.ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

5.หลักการปฏิบัติการปฐมพยาบาล

   5.1  การห้ามเลือด

   5.2  การปฐมพยาบาลแผลฟกช้ำและห้อเลือด

   5.3 การปฐมพยาบาลแผลฉีกขาด

6.หลักการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนื่องจากเหตุต่างๆ

   6.1 การช่วยเหลือผู้หมดสติเนื่องจากเป็นลม

   6.2 การช่วยเหลือผู้หมดสติเนื่องจากการช็อก

    6.3 การช่วยเหลือผู้หมดสติเนื่องจากการชัก

    6.4 การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

    6.5 การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับสารพิษหรือสารเคมีต่างๆ

7. การปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ หู ตา จมูก ปาก หลอดลม เป็นต้น

8. การปฐมพยาบาลสิ่งมีพิษกัดต่อย

9. หลักการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้อง

10.หลักการใช้ผ้าพันแผลและการดามเฝือกเพื่อการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง

 

ภาคบ่าย  

11.สาธิต พร้อม ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ฝึกโดยจับคู่ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร อย่างถึงลูกถึงคน) กรณีต่าง ๆ ได้แก่

    11.1 ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือด

    1.2 ฝึกปฏิบัติพันแผลที่เกิดจากการบาดแผลฉีกขาด บริเวณอวัยวะต่าง  ๆ ที่สำคัญ

    11.3 ฝึกปฏิบัติพันแผลที่เกิดจากอาวุธปักคา    

    11.4 การดามเฝือก ตามส่วนต่างๆของร่างกายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น แขนขาหัก กระดูโผล่ 

    11.5 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี

    11.6 อื่น ๆ

12. สรุปคำถามและคำตอบ ทดสอบความรู้หลังการอบรมเพื่อมอบวุฒิบัตร

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 17สิงหาคม 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 3 สิงหาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซท์ www.hipotraining.com

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

เฟสบุ๊คwww.facebook.com/HIPOtraining

 

 

อบรม, สัมมนา, ความคิด, ทักษะเฉพาะทาง, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การปฐมพยาบาลสิ่งมีพิษกัดต่อย, หลักการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ  • Download ใบสมัคร
  • 85.45 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 2 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,422,973 IP