TRAINING OUTLINE

Corporate Planning and Strategy Map

VERSION  :  Powerful Program

 

 

PRINCIPLES

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ล้วนแต่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลื่นไหล ไร้ทิศทาง  ทำให้องค์การเหล่านั้นต้องเผชิญกับตัวแปรจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลในเชิงลบ (Negative Impact) ต่อความสำเร็จขององค์การได้ตลอดเวลา เมื่อสภาพความเป็นจริงปรากฏเช่นนี้องค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้ และถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของผู้มีส่วนรับผิดชอบองค์การ และบุคลากรทุกคนที่จะร่วมประสานความเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้องค์การมีสมรรถนะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นไว้  จากเหตุผลดังกล่าวองค์การจำเป็นต้องกำหนดทิศทาง (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์การให้ชัดเจน  และต้องสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่งถึงเพื่อจะได้ร่วมกันจัดทำกลยุทธ์ (Strategy) รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับทิศทางที่องค์การต้องการบรรลุ  โดยมีเครื่องมือหรือเข็มทิศเป็นตัวช่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Balanced Scorecard เพื่อบรรลุ vision and mission ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร (Effectiveness and Cooperativeness Organizational   Strategic Planning)


OBJECTIVES

 


การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เข้าใจถึงเทคนิคในการวิเคราะห์องค์การ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์การ โดยนำเครื่องมือ คือ การจัดทำ Strategy Map มาใช้เพื่อพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุลในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น


AREAS OF STUDY


วันที่หนึ่ง
– What Strategy that Manager needs to Know ?

1.       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ (SWOT Analysis)

2.       Workshop: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ

3.       การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)   พันธกิจ (Mission)  และกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์การ

4.       Workshop: การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ

5.       การกำหนดวัตถุประสงค์โดยใช้หลัก SMART

6.       Workshop: การกำหนดวัตถุประสงค์โดยใช้หลัก SMART

7.       Balanced Scorecard (BSC) : เครื่องมือสำหรับบริหารและจัดการ

8.       การกำหนดปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Critical Success Factor)

9.       การสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator - KPI) 

10.    Workshop: การสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

วันที่สอง – Actions and Operations that All Employees need to do/support

11.    การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

11.1  การทบทวนกลยุทธ์ (Strategic Review)

11.2  การเลือกกลยุทธ์ (Strategic Selection)

11.3  การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map)

12.    การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) และ Balanced Scorecard

13.    Workshop: การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ 1 vs. BSC 1

14.    Workshop: การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ 2 vs. BSC 2

15.    Workshop: การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ 3 vs. BSC 3

16.    Workshop: การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ 4 vs. BSC 4

17.    การวัดผลสำเร็จของแผนที่กลยุทธ์ vs Strategic Vision ; and Strategic Moves

18.    ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวังในการจัดทำแผนกลยุทธ์

19.    แนวทางการนำไปปฏิบัติ

20.    สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

 

SUMMARY DETAILS

 

• จำนวน  2 วัน รวม 12 ชั่วโมง (เวลา : 09.00 - 16.00 .)

  • Download ใบสมัคร
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,211 IP