Sales Management in 21st Century

VERSION  :  Effective Program

 

PRINCIPLES

            ธุรกิจการขายในยุคศตวรรษที่ 21 จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักของทุกกิจการ และเส้นเลือดใหญ่ที่นำรายได้มาสู่องค์กร การขายทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในตลาด สร้างรายได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว               ปัจจุบันหลายองค์กร เน้นให้ความสำคัญในงานขาย โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ที่มักให้ความดูแล เอาใจใส่เกี่ยวกับงาน และฝ่ายขาย แน่นอนความคาดหวัง และมุ่งเป้าสู่ความสำเร็จด้านรายได้จากผู้บริหาร หรือเจ้าของย่อมมีมากกว่างานในฝ่ายอื่นๆ ด้วย

                หลักสูตรบริหารงานขาย เน้นการขายทุกช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยของศตวรรษที่ 21  อัน ที่ต้องการมุมมองใหม่ และพัฒนาระบบงานขาย ตลอดจนผู้อบรมจะได้สัมผัสเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเวลาปฏิบัติงาน


OBJECTIVES

 


1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการขายยุคใหม่

2.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลขายเพื่อการพัฒนาการขายและการตลาดได้

3.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวางแผนและติดตามงานขายอย่างมืออาชีพ

 


AREAS OF STUDY

 


1.       ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจและงานขาย

2.       กิจกรรม Workshop: ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจและงานขาย

3.       บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการขายยุคใหม่

4.       กิจกรรม Workshop: บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการขายยุคใหม่

5.       การจัดโครงสร้างงานขายเพื่อสร้างทีมขายในอุดมคติ     

6.       กิจกรรม Workshop: การจัดโครงสร้างงานขายเพื่อสร้างทีมขายในอุดมคติ

7.       คนค้นคน : รู้จักทีมงานขาย เข้าใจลูกค้ากับการวิเคราะห์ประเภทของลูกค้าในงานขาย

8.       กิจกรรม Workshop: คนค้นคน

9.       ปัญหาและอุปสรรคในงานขาย และ การบริหารงานขาย

10.    ระดมสมอง แก้ปัญหาและอุปสรรคในงานขาย และ การบริหารงานขาย

11.    การตั้งเป้าหมายงานขายอย่างได้ผล

12.    การวิเคราะห์ข้อมูลขายเพื่อการพัฒนาการขายและตลาด

13.    เทคนิคการวางแผนและติดตามงานขายอย่างมืออาชีพ

14.    การสร้างพลังและแรงจูงใจในการขาย

15.    คำถามคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ และ สรุปหลักสูตร

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

SUMMARY DETAILS

• จำนวน 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง (เวลา : 09.00 - 16.00 .)

  • Download ใบสมัคร
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,203 IP