Services Management in Competitive World

VERSION  :  Effective Program

 

PRINCIPLES

การบริหารการบริการได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ ทุกองค์กรต่างมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการ หากองค์การใดไม่เน้นการบริการ องค์กรนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้บริหาร ได้เรียนรู้เทคนิคในการบริหารการบริการ จนสามารถส่งมอบบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ได้สัมผัสแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริการอย่างเป็นระบบ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์ด้านการบริหารการบริการ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง


OBJECTIVES

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การบริหารการบริการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในองค์การและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางแผน และการแก้ปัญหา

AREAS OF STUDY

 


1.       ความสำคัญของการบริหารการบริการ

2.       บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารต่อการบริหารงานบริการ

3.       องค์ประกอบการบริการ- สิ่งที่องค์กรต้องทำ เพื่อสร้างบริการที่ดีเลิศ

4.       การสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

5.       การสร้างแรงจูงใจในงานบริการกับลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชา

6.       การสร้างวัฒนธรรมในงานบริการ

7.       กิจกรรม: การบริหารการบริการ

8.       Action Plan:  สิ่งที่คุณจะทำเพื่อสร้างองค์กรแห่งการบริการ

9.       สรุป คำถาม และ คำตอบ


หมายเหตุ
หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

SUMMARY DETAILS

• จำนวน 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง (เวลา : 09.00 - 16.00 .)

  • Download ใบสมัคร
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,213 IP