Managerial Skills

VERSION  :  Effective Program

 

PRINCIPLES

การเป็น “หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หัวหน้าบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของหัวหน้างานในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง ทั้งนี้จะเรียนรู้โดยผ่านฝึกทำกิจกรรม และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES

 

1.       เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


AREAS OF STUDY

 


วันที่หนึ่ง

1.       แนวคิด 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ

2.       มิติที่ 1  ทักษะในการคิด

·        การคิดภาพใหญ่ และ การคิดเชิงวิเคราะห์

·        การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)- จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

·        การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

·        กิจกรรม: การพัฒนาความคิด

3.       มิติที่ 2  ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์

·        การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

·        การวางแผนเชิงกลยุทธ์

·        กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์

4.       มิติที่ 3  ทักษะการพูดและการสื่อสาร

·        การสื่อสาร - การพูดและการฟัง

·        การนำเสนอ

·        กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสาร

5.       มิติที่ 4  ทักษะการพัฒนาความรู้และวิธีการทำงาน

·        การพัฒนาความรู้ในงาน

·        การพัฒนาวิธีการทำงาน คำนึงถึงเป้าหมาย และ ผลลัพธ์

·        การทำงานเชิงรุก (Proactive)

·        การวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)

·        กิจกรรม: การพัฒนาวิธีการทำงาน

 

วันที่สอง

6.       มิติที่ 5 ทักษะมนุษยสัมพันธ์ และ จิตวิทยาการจูงใจ

·        มนุษยสัมพันธ์ กับ การบริหารงาน

·        จิตวิทยาการจูงใจ

·        กิจกรรม:  มนุษยสัมพันธ์ และ จิตวิทยา

7.       มิติที่ 6 ทักษะการบริหารคนให้ได้งาน

·        การมอบหมายงาน และ การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

·        การติดตาม และ การประเมินผลงานลูกน้อง – การนำข้อมูลและ KPIs มาใช้ประโยชน์

·        การตักเตือนลูกน้อง

·        กิจกรรม: การบริหารคนให้ได้งาน

8.       มิติที่ 7  ทักษะการแก้ปัญหา บนพื้นฐาน EQ

·        เทคนิควิเคราะห์ปัญหา

·        การแก้ปัญหาอย่างแยบยล

·        การนำ EQ มาใช้ในการแก้ปัญหา

·        กิจกรรม: การแก้ปัญหา บนพื้นฐาน EQ 

9.       มิติที่ 8 ทัศนคติและทักษะการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

·        การพัฒนาวิสัยทัศน์ในการติดตามและมองเห็นการเปลี่ยนแปลง

·        การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

·        การบริหารการเปลี่ยนแปลง

·        กิจกรรม:  การบริหารความเปลี่ยนแปลง

10.    สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


SUMMARY DETAILS


•
จำนวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง (เวลา : 09.00 - 16.00 .)

  • Download ใบสมัคร
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,210 IP