Effective Communication Skills

VERSION  :  Quick Program

 

PRINCIPLESในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจาก การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะแสดงผลให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์อันแสนประทับใจ ในทางตรงข้าม หากบริษัท หรือ องค์กรใดมีแต่ความขัดแย้ง เน้นการประสานงา เป็นอาจิณลูกค้าย่อมได้รับแต่ประสบการณ์อันเลวร้าย ทุกองค์กรจึงต้องรีบเร่งพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร เนื่องจาก
“การสื่อสารและการประสานงาน คือ หัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร”

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร ประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้น เข้าใจหลักการและการนำจิตวิทยามาใช้ในการสื่อสารและการประสานงาน การมุ่งประโยชน์ของ “องค์กร” แทน “ตัวเอง” และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างสรรค์มิติใหม่ขององค์กร เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES1.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

2.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


AREAS OF STUDY               1.      
กรอบแนวคิดการสื่อสารและการประสานงาน 

·        มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร

·        ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี

·        ปัญหาของการสื่อสารและการประสานงาน

·        กิจกรรม Workshop วางแผนสื่อสารและประสานงาน

2.       สื่อสารอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน

·        องค์ประกอบการสื่อสาร

·        แนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.       การประสานงานอย่างไรให้ทุกฝ่ายร่วมมือ

·        แนวทางและการดำเนินงาน

·        รูปแบบการประสานงาน

·        เคล็ดลับการประสานงาน

4.       ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารและการประสานงาน

5.       กิจกรรม Workshop  ““สื่อสารประสานงานให้ได้ผลงาน ”

6.       “จิตวิทยา” กุญแจแห่งการสื่อสารและการประสานงาน

·        ลักษณะการสื่อสารที่สร้างปัญหา และ ที่ควรจะเป็น

·        ตัวอย่างคำพูด

7.       การมุ่ง “องค์กร” แทน “ตัวเอง”

8.       กรณีศึกษา “การสื่อสารและประสานงานในโลกธุรกิจ”

9.       แนวคิดการสื่อสารภายนอกองค์กร

10.    การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการคิดเชิงบวกในการสื่อสารประสานงาน

11.    การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร

12.    สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

 

SUMMARY DETAILS 
• จำนวน  1 วัน รวม 6 ชั่วโมง (เวลา : 09.00 - 16.00 .)  • Download ใบสมัคร
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,202 IP