TRAINING OUTLINE

ศิลปะการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจ

(Effective Communication on Telephone)

ใช้โทรศัพท์ดี กำไรเพิ่ม ภาพลักษณ์เยี่ยม

PRINCIPLES 

ในปัจจุบัน โทรศัพท์ได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความจำเป็น และมีบทบาทที่สำคัญในการติดต่อทั้งในชีวิตประจำวันและในธุรกิจการค้า สาเหตุประการหนึ่งมาจาก โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จสูงสุดโดยอาศัยจุดเด่นจากความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะของการแข่งขันเชิงการค้าที่รุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเสนอขาย การให้ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการต่างๆ เป็นเรื่องที่สำคัญที่บรรดาผู้เกี่ยวข้องได้แก่พนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานประชาสัมพันธ์ ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งต้องใช้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ทีมนักขาย โอเปอเรเตอร์ เลขานุการ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้เหมาะเจาะกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

OBJECTIVES 

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องศิลปะการสื่อสารทางโทรศัพท์ทั้งด้านการขาย การบริการ และการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

AREAS OF STUDY 

  1. บทบาทและความสำคัญของพนักงานรับโทรศัพท์
  2. เทคนิคการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และบริการที่ประทับใจ
  3. การใช้โทรศัพท์ในเชิงประชาสัมพันธ์ให้องค์กร
  4. การใช้โทรศัพท์ในฐานะเป็นเครื่องมือลดคำต่อว่า
  5. สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรกระทำขณะรับโทรศัพท์
  6. โทรศัพท์เป็นบันไดทองของการขายสินค้าและบริการ
  7. สรุป คำถามและคำตอบ 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,174 IP