TRAINING OUTLINE

 

จิตวิทยาการบริหางานขายและจูงใจพนักงานขาย

(Sales and Motivation Management)

สำหรับหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย

 

PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยผู้บริหารงานขายที่ดีและเก่ง โดยเฉพาะหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องมีความรู้ความสามารถในการกำหนดทิศทางของการขาย ส่วนพนักงานขายในทีมจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่ผู้บริหารกำหนด หากผู้บริหารงานขายกำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวน ลูกน้องเกิดความสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดธุรกิจย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากผู้บริหารงานขายมีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารงานขาย จนสามารถนำทีมขายทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารงานขายทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและทีมขาย รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาจิตวิทยาและความสามารถในการบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขายให้มีใจพร้อมที่จะเผชิญปัญหาการแข่งขัน รวมถึงกล้าคิดกล้าทำในการร่วมกันสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารงานขายให้กับระดับหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขายให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเป็นผู้นำทีมขาย เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารพนักงานขาย ผ่านการสอนงาน การให้คำปรึกษา และการจูงใจเพื่อให้สามารถบริหารงานขายด้วยความสำเร็จ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์การเรียนรู้และประสบการณ์จากอบรมไปต่อยอดในการสร้างความสำเร็จของงานขายในที่สุด

 

AREAS OF STUDY 

Module 1: พื้นฐานสำคัญของผู้บริหารงานขาย

1. บทบาทหน้าที่สำหรับหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย (Role and Responsibility)

2. ขอบเขตความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย

 • บริหารงาน
 • บริหารคน
 • อื่นๆ

3. ความสามารถจำเป็นของหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย (Key Competency)

 • ความรู้
 • ทักษะความชำนาญ
 • ทัศนคติ

4. กิจกรรม: เรียนรู้เทคนิคผู้นำทีมขายที่บริษัทต้องการ

Module 2: พนักงานขายที่ผู้บริหารงานขายต้องการ

5. คุณสมบัติของพนักงานขายที่ต้องการ (Expected Salesperson)

6. ปัญหาของพนักงานขายที่พบในปัจจุบัน

7. กิจกรรม: วิเคราะห์ปัญหาพนักงานขายและสาเหตุ

Module 3: ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารงานขายมืออาชีพ

8. ภาวะผู้นำในงานบริหารงานขาย (Leadership)

9. กรอบแนวคิดของการเป็นผู้นำ (Conceptual Frame of Leadership)

10. รูปแบบของภาวะผู้นำ (Leadership Styles)

11. ลักษณะของผู้นำที่องค์กรและทีมงานต้องการ (Typical Leader Characteristics)

12. กิจกรรม: เรียนรู้สไตล์การเป็นผู้นำ

13. บริหารพนักงานขายให้ได้ทั้งงานและใจทำอย่างไร (Essential Tools to People Management)

 • การมอบหมายงาน
 • การสอนงานและการให้คำปรึกษา
 • การจูงใจ***

14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจพนักงานขาย

15. เทคนิคการสร้างและกระตุ้นพนักงานขาย

 • การประเมินผลงาน

16. กิจกรรม: บริหารพนักงานขายให้สร้างยอดขายบรรลุเป้า

17. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงานขาย (Key Success Factors)

18. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,201 IP