TRAINING OUTLINE

Managerial Competence Development

with 4-Leadership Quotients

PRINCIPLE 

ในการเป็น ผู้จัดการ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดของฝ่ายงานและองค์กร โดยเฉพาะ ในปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับ สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของความเป็นผู้จัดการในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ  

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง โดยเฉพาะ การวางแผนงาน การคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา การบริหารทีมงาน การติดตามผลงาน และที่สำคัญคือ การสร้างคนให้ได้งานผ่านการสอนงานอย่างได้ผล  ทั้งนี้จะเรียนรู้โดยผ่านฝึกทำกิจกรรม และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES 

 1. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของผู้จัดการให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสร้างความตระหนักให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้พร้อมที่จะพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
 2. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารยุคใหม่และประยุกต์ให้เหมาะสมกับมาตรฐานการทำงานปัจจุบัน
 3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทั้งในด้านการสอนงาน พัฒนาทีมงาน และติดตามการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารคนและงานด้วยทักษะการคิดและวางแผนที่ดี
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 

CONTENT 

 1. บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการมืออาชีพ
 2. แนวคิด 4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ บนพื้นฐานการบริหารคนและงาน 

     3.  มิติที่ 1  ทักษะการวางแผนงานขาย (Sales Planning)

 • การวิเคราะห์สถานการณ์ขาย (Situation Analysis)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
 • การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
 • การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
 • กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการวางแผนงานขาย 

มิติที่ 2  ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving Skill)

 • การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
 • การคิดบวก (Positive Thinking)
 • การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving)
 • กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

มิติที่ 3 ทักษะการบริหารทีมให้ได้งาน (Leadership and People Management)

 • วิเคราะห์ขีดความสามารถของพนักงานขายในทีม (Competency Analysis)
 • การวางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงานขาย (Individual Development Plan)
 • การสอนงานบนพื้นฐาน Competency และ KPIs
 • การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์และสรุปข้อตกลงร่วมกัน (Constructive Feedback and Commitment)
  • กิจกรรม: การบริหารทีมให้ได้งาน

     6. มิติที่ 4 ทัศนคติและทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 • มุมมองและทัศนคติจำเป็น (Mindset) ของการเป็นผู้จัดการมืออาชีพ
 • การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • กิจกรรม:  การบริหารความเปลี่ยนแปลง 

     7. สิ่งที่ต้องการพัฒนาในการเพิ่มความสามารถการบริหาร (Commitment and Action Plan)

     8. สรุป คำถาม และ คำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า และ ความเห็นของวิทยากร

  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,195 IP