การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

(Conflict Management)

 

หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง  เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้ง เรียนรู้ประสบการณ์ในการนำหลักการและแนวคิดมาใช้ในบริหารความขัดแย้งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำ Workshop กรณีศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจยิ่งขึ้น เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การอย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักและศิลปะของการบริหารความขัดแย้ง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม 

เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การตอบคำถามในขณะบรรยาย และการร่วมกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงได้ ทั้งนี้ วิทยากรจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจตามหลักการที่ควรจะเป็น ในภาพรวมแล้ว การอบรมจะเน้นเนื้อหาสาระโดยอาศัยแง่คิดและความสนุกสนานจากตัวอย่างที่นำมาประกอบ 

 1. เนื้อหาใน PowerPoint
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึ่งจะเหมือนกับเนื้อหาใน ใน PowerPoint)
 3. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
 4. กิจกรรม และ Workshop

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง

 • ประเภทของความขัดแย้ง
 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง

2.   บ่อเกิดของความขัดแย้ง

 • สาเหตุของความขัดแย้ง
 • ผลกระทบด้านบวก
 • ผลกระทบด้านลบ

3.   ทักษะการสื่อสารกับการบริหารความขัดแย้ง

 • การเข้าใจธรรมชาติของคน
 • การวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (TA) กับการเกิดและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • กรณีศึกษา

4.   ทักษะการบริหารทีมงานกับการบริหารความขัดแย้ง

 • การบริหารทีมงานเพื่อนำไปสู่ Win –Win Situation
 • การบริหารทีมงานเพื่อให้เกิดการรวมพลัง (Synergy Integration)
 • กรณีศึกษา

5.   ทักษะด้านเชาว์อารมณ์ (EQ) กับการบริหารความขัดแย้ง

 • การเกิดภาวะทางอารมณ์ด้านบวกและด้านลบ
 • วิธีการสร้างภาวะทางเชาว์อารมณ์ที่พึงปรารถนา เพื่อลดความขัดแย้ง
 • กรณีศึกษา

6.   สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า และ ความเห็นของวิทยากร • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,168 IP