สัมมนา

TRAINING OUTLINE

Employee Engagement

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ: จากแนวทางสู่การปฏิบัติจริง

วิทยากร : วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

PRINCIPLES

ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ถือว่าเป็นพลังแห่งแรงผลักและแรงดึงของบุคลากรต่อองค์การ เมื่อเกิด Employee Engagement แล้ว จะเกิดการมุ่งเน้นลูกค้าเพราะบุคลากรปรารถนาให้องค์การที่ตนเองทำงานอยู่เจริญเติบโตยิ่งขึ้น การมุ่งเน้นลูกค้ายังทำให้มีต้นทุนการขายลดลงเนื่องจากการรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้  อีกด้านหนึ่งของ Employee Engagement จะเกิดการรักษาบุคลากรให้ทำงานอยู่กับบริษัทได้นานมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือการเพิ่มประสิทธิภาพและผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นขององค์การนั่นเอง

 

OBJECTIVES  

1.      ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) และการนำมาสร้างคุณค่ากับองค์การของท่าน

2.      ให้รู้ เข้าใจในปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) และวิธีการใช้งานเครื่องมือบริหารความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Tools for Employee Engagement Management)

3.      ให้มีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนงานสร้าง Employee Engagement

 

AREAS OF STUDY

 

1. ความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement)

2. วัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement)

3. องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้าง Employee Engagement

4. กระบวนการพัฒนา Employee Engagement

5. การตรวจสอบและการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement Survey)

6. กลยุทธ์ และข้อควรระวัง ในการสร้าง Employee Engagement

7. การจัดทำแผนปฏิบัติการสร้าง Employee Engagement

8. Workshop ฝึกทักษะการสร้าง Employee Engagement

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,172 IP