Smart Health and Smart Work

, สัมมนา, อบรม, สัมมนาฝึกอบรม, ฝึกอบรม, อบรมสัมมนา, เทรนนิ่ง, ฝึกอบรม, สัมนา, หลักสูตร อบรม, คอนเซ้าท์, คอนเซาล์ท, training, consult, Consultancy, HIPO, High Potential, การตลาด, Marketing, บริการ, Service, การตลาดบริการ, Services Marketing, จัดอบรม, บริษัท จัดอบรม, รับจัดสัมนา, รับจัดสัมมนา, การสัมมนา, บริการ จัดสัมมนา, บริการจัดอบรม, สมัครอบรม, วิทยากร อบรม, การอบรม, บรรยาย, การบรรยาย, ที่ปรึกษา, Public, Public Training, Inhouse, Inhouse Training, บริษัทรับจัดอบรม, อบรมพนักงาน, หลักสูตร อบรม, การตลาดบริการ, อบรมลูกค้า, รับจัดอบรม, อบรม นอกสถานที่, ปฏิทินอบรม, ปฏิทินการอบรม, ไฮโพ เทรนนิ่ง, ไฮโพ, HIPO Training, อบรม การตลาด, การจัดการ, ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, สุพจน์ กฤษฎาธาร, การบริหาร, เทคนิคการบริหาร, บริหารลูกค้า, สร้างความสัมพันธ์, จัดซื้อ, พนักงานขาย, อบรม การขาย, อบรม พนักงานขาย, สัมมนา การขาย พนักงานขาย,สร้างพนักงานขาย, นักขาย, การจัดการ, ความไม่พอใจ, การจัดการ, คำต่อว่า, ลูกค้า, Customer Compaint, Customer Complaint Management, การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, CRM, Customer Relationship Management, คลังสินค้า, การปล่อยสินเชื่อ, การเร่งรัดหนี้, การจัดซื้อสินค้า, การจัดซื้อสินค้าระหว่างประเทศ, แผนการตลาด, ประเมินผลงานยุคใหม่, หัวหน้างานยุคใหม่, กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย, หัวหน้า, ลูกน้อง, วัชระ ปิยะพงษ์, คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา, ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์, สุพัตรา สุภาพ, ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์, จริต, การให้บริการเป็นเลิศ, Call Center, Training, Seminar, Walk Rally, Teamwork, Team Building, Leadership, Marketing Plan, Selling Skills, Talent Management, Performance Management System, PMS, Coaching, HR, HR For Non-HR, IMC, Integrated Marketing Communication, Personality, บุคลิกภาพ, การอ่านลูกค้า, การวิเคราะห์ลูกค้า, Customer, Customer Insight, การนำเสนอผลิตภัณฑ์, การนำเสนอการขาย, Product Presentation, Sales Presentation, ลูกค้า, Customer, Consumer, เจรจาต่อรอง, เจรจา, Negotiation, ทักษะ, Skill, คนเก่ง คนดี, คนเก่ง, Competency, KPIs, ศิลปะการใช้โทรศัพท์, มารยาทการใช้โทรศัพท์, การใช้โทรศัพท์, Telemarketing, ระเบียบ บุญกรรเชียง, การสัมภาษณ์, Interview, Competency-based Interview, การบริหารความเสี่ยง, ความเสี่ยง, กลยุทธ์, การบริหารความเสี่ยง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, กลยุทธ์การบริหาร,Currency Option, สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย, กลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุก, Upstream Strategy, Blanket Order, System Contract, Service Runner, Consignment, การบริหารเวลาเพื่อกำหนดการส่งมอบ, Leadtime Management, ส่วนลดการค้า, ส่วนลดเงินสด, สัมมนา, สัมมนาฝึกอบรม, ฝึกอบรม, อบรมสัมมนา, เทรนนิ่ง, อบรม, ฝึกอบรม, พัฒนาพนักงาน, สัมนา, workshop, Call center, อบรมสัมมนา, สัมมนาอบรม, ไฮโป, hipo, training, saminar, hipotraining, hipotraining.com, first aid, marketing, service, sale, presentation, all season, hotel, basic management, pl law, imc, strategy, swot, green marketing, blue ocean, red ocean, customer service, รับมืออย่างไร เมื่อลูกค้าโกรธ, sales management, การบริหารงานขาย, วิทยากร, การใช้โทรศัพท์, การคุยกับลูกค้า, เทคนิคการประชุม, บริหารทีม, การสอนงาน, สื่อสาร, ประสานงาน, สร้างทีม, ความสามัคคี, หัวข้ออบรม, หัวข้อ, หลักสูตร, จองสัมมนา, อยากอบรม, บรรยาย, hipotraining@gmail.com, ลูกค้าต่อว่า, อบรมที่ไหนดี, สร้างทีม, train, จัดอบรม, จัดสัมมนา, สัมมนาดี, งานบริการ, supervisory skill, หัวหน้างาน, หัวใจนักบริการ, พัฒนานักขาย, การเขียนจดหมาย, เขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์, จัดซื้อ, คลังสินค้า, เลขานุการมืออาชีพ, งบประมาณ, งานอบรม, งานสัมมนา, the cross, บริษัทจัดสัมมนา, sales management, project management, หลักสูตรเฉพาะ, การเขียนจดหมายธุรกิจ, การวางแผนการอบรม, การประเมินผลการอบรม, below the line, csr, blue ocean, white ocean, red ocean, สถาบันฝึกอบรม, in-house training, t, learn, หลักสูตรยอดฮิต, หลักสูตรใหม่, จัดฝึกอบรมองค์กร, podcasting, internet, rss, radio online, tv online, super boss, gen x gen y, การบริหารลูกน้อง, หัวหน้าที่ดี, สถาบัน, เทคนิค, การเสนอขายทางโทรศัพท์, รับจัดฝึกอบรม, พนักงานสินเชื่อ, บทบาท, เครื่องมือ, การจัดซื้อสินค้า, การพัฒนาความคิด, เลขานุการ, การนำเสนอ, เทคนิคการขาย, ผลของการฝึกอบรมพนักงาน, hr for non hr training, finance for non finance, ผู้บริหารทรงประสิทธิภาพ, หลักการเจรจาต่อรอง, การเขียนจดหมาย, การสร้างทัศนคติเชิงบวก, เทคนิคการขาย, เทคนิคการเสนอขาย, ขายดี, ตัวอย่างการเขียนแผน, การเขียนแผนการตลาด, บุคลิกภาพพนักงานโรงแรม, การต้อนรับ, ธุรกิจค้าปลีก, ปฐมพยาบาล, first aid, นิรันดร์ แย้มไผ่, podcast, advertisting, การตลาดยุคใหม่, การเขียนจดหมายธุรกิจ, วางแผน, แผนที่โรงแรมจัสมิน, แผนที่ all season, วางแผนทรัพยากรมนุษย์, การช่วยฟื้นคืนชีพ, แลกลิ้งค์, กลยุทธ์, รายละเอียด อบรม, อบรมเป็นภาษาอังกฤษ, สุเทพ โลหณุต, ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล, ไววิทย์ แสงอลังการ, เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์, สุธาสิณี แบ็ค, อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว, ยอดนักขาย, คำพูดบริการ, บริหารงานจัดซื้อ, เก่งงาน, ต้อนรับและบริการ, หัวหน้ากับการบริหารงาน, เครื่องมือในการสื่อสาร, เทคนิคการบริหารงาน, เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด, สถาบันอบรม, วิทยากรอบรมนอกสถานที่, โฮเร็นโซ, ไคเซ็น, ทักษะการขาย, การชมเชยลูกน้อง, รักษาพยาบาลเบื้องต้น, การคิดอย่างเป็นระบบ, การเขียนจดหมาย, จัดสัมนานอกสถานที่, จัดอบรมนอกสถานที่, ติดตามผลการอบรม, การประเมินผล การอบรม, ฝึกปฎิบัติ, เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร, คิดสร้างสรรค์, horenso, kaizen, hotel service mind, การสร้างแรงบันดาลใจ, พัฒนาพนักงาน, พัฒนาความคิด, การประเมินผลงาน, การประเมินลูกน้อง, เจรจาต่อรอง, รับจัดอบรม, รับจัดสัมมนา, วิธี, งบการเงิน, งบดุล, บริหารทรัพยากรมนุษย์, internal training, การเขียนและการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, การเขียนอีเมลล์, การเขียนอีเมล์, วิธีพัฒนา, วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, green product, การแสวงหาลูกค้า, ขอบเขตงานธุรการ, ความคุมสินเชื่อ, บริหารความเสี่ยง, จูงใจให้ลูกน้องทำงาน, เทคนิคการจูงใจ, ตัวอย่างการเขียนแผน, การตลาดสีเขียว, การเขียนจดหมายเสนอขาย, เทคนิคการประชุม, เทคนิค, ประสานงาน, พนักงานรับโทรศัพท์, เทรน, แผนการตลาด, การเขียนแผน, การบริหาร, บริหารงานจัดซื้อ, competency, interview, วิเคราะห์งบการเงิน, สุธาสินี แบ็ค, การฝึกอบรม, เทคนิคการอ่านความต้องการของลูกค้าจากคำพูด, บุคลิกภาพ, ความคิดเชิงบวก, อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, hr, พฤติกรรมลูกค้า, ปิดการขาย, รับจัดสัมมนา, วิธีการแสวงหาลูกค้า, การวางแผนการคิด, คำพูดในการขายสินค้า, สุนทรียศาสตร์, โน้มน้าว, ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, ปิดยอดขาย, วางแผนอบรมพนักงาน, ทักษะผู้นำ, all season hotel, สถาบันฝึกอบรม, ฝึกอบรม, การฝึกอบรม, ทำเนียบวิทยากร, ปฎิทินสัมมนา, จัดอบรม, จัดสัมมนา, หัวหน้าธุรการ,คิดบวก, ทักษะการเป็นหัวหน้า, ตลาดบริการ, สร้างแรงบันดาลใจ, การวัดผลงาน, การจัดการงานบุคคล, เจรจาต่อรอง, จัดฝึกอบรม, การสร้างภาพลักษณ์, happy workplace, ผู้บริหารทรงพลัง, power pulling, หลักสูตรผู้บริหาร" name=KEYWORDS>

TRAINING OUTLINE

Smart Work & Smart Health

ทำงานอย่างชาญฉลาด ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง

PRINCIPLES

 

ทุกวันนี้ ทุกคน ตกอยู่ภายใต้การทำงานที่เร่งรีบแข่งขัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมทุกอย่างที่เปลี่ยนไป หลายคนเกิดปัญหาสุขภาพแม้วัยจะยังเยาว์ หรือยังไม่ถึงวัยที่ควรจะป่วย ..... หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป ให้ทำงานได้อย่างมีชาญฉลาด และ มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความมีสุขภาพดีด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “ทุกอย่างซื้อได้ แต่สุขภาพต้องทำเอง ซื้อไม่ได้”

  

OBJECTIVES

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคในการบริหารจัดการงานของตนเอง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ ตรงกับเป้าหมายขององค์กร
  2. เพื่อฝึกฝน และ พัฒนาทักษะ ในด้านการดูแลสุขภาพ ภายใต้พื้นฐานที่ว่า “งานก็สำเร็จ สุขภาพก็ดี”

AREAS OF STUDY

ช่วงเช้า 9:00-12:00 น.

Smart Work

1.      ทำงานอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร ...........ภายใต้เวลาจำกัด

2.      การบริหารเป้าหมาย ให้ตรงใจนาย... สอดคล้องเป้าหมายองค์กร

3.      การทำงานเชิงรุก........ไม่ต้องมีใครบอก....มุ่งชนเป้าหมาย

4.      การลดข้อผิดพลาด อย่างมีชั้นเชิง

5.      ลูกล่อลูกชนในการแก้ปัญหา ... อย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาด

6.      กิจกรรม : Smart Work

 

ช่วงบ่าย 13:00-16:00 น.

Smart Health

7.      สัญญาณ เตือน 10 ประการว่า คุณป่วย

8.      ดูแล ชีวิต การทำงานอย่างไร ให้มี ชีวา และ เคล็ดลับ สมดุล งาน และ สุขภาพ

9.      การออกกำลังกาย........ภายใต้ชีวิตการทำงานที่เร่งรีบ

10.  กิจกรรม กายบริหาร ที่สามารถป้องกันโรคต่างๆ ได้

11.  สำคัญมาก You are what you eat: อาหารที่ควรทาน และ ไม่ควรทาน รวมถึง 

       อาหารราคาถูกที่ทุกคนลืมเลือน.....แต่มากมายด้วยคุณค่ามหาศาล

12.  บริหารอารมณ์ ให้ เพลิดเพลินเจริญใจ แม้ในภาวะตึงเครียด

13. พักผ่อน อย่างไร ให้หลับ ลึก และ เพียงพอ

14.  เรื่องสำคัญอื่นๆ ที่ห้ามลืม เช่น ขับถ่ายอย่างไร ให้ดี และ ถูกต้อง

15. กิจกรรม: Smart Health

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


  • Download ใบสมัคร
  • 0 Kb
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,176 IP